Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 11× 11× 229× 33× 284×

Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865)

České jménoplachetnatka skalní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy284 nálezů, 93 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Underground (Preference: Nízká)
Podzemí. Nehluboké podzemní prostory (půda, nory drobných savců, hnízda mravenců, puklinové systémy, kamenité sutě), jeskyně.
Vertical surfaces (Preference: Vysoká)
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
dark
Částečně má charakter mikrobiotopu: skalní výklenky, převisy pod břehy potoků a strží, nehluboké a hluboké podzemní prostory.
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (284 použitých nálezů)
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3762267
Zemní past8111720110
Neurčeno2163089
Smyk91208
Prosev1706
Eklektor4204
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (284 použitých nálezů)
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov1135023
Vnější stěny budov1102
Neurčeno21655101
Skalní a suťové biotopy0111
Stinné skály nižších poloh617011
Vřesoviště nižších poloh2001
Suťové a roklinové lesy522012
Kamenolomy3404
Výsadby jehličnanů2405
Bučiny nižších poloh7608
Kamenité suti nižších poloh53661565
Lesní okraje5205
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0202
Horské bučiny0101
Suché louky4708
Porosty borůvek0403
Jeskyně0101
Lesy3604
Horské smrčiny0011
Ruderály1305
Acidofilní bory10407
Suché doubravy4607
Ovocné sady s luční vegetací9302
Lesostepní doubravy1102
Bylinné porosty břehů1001
Dubohabřiny3101
Mokré louky1101
 SamciSamiceMláďataNálezy