Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 12× 196× 41× 258×

Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758)

České jménoplachetnatka skvrnitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy258 nálezů, 80 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Pavel Moravec
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A, eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry (Preference: Nízká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid (Preference: Nízká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (258 použitých nálezů)
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past154148120167
Individuální sběr618422
Sklepávání0101
Smyk16919
Neurčeno35056
Prosev2103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (258 použitých nálezů)
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno403920383
Lesy0001
Ovocné sady s luční vegetací2215
Vřesoviště nižších poloh0101
Paseky0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Travnaté stepi1001
Suché doubravy6706
Suché louky1413321
Stinné skály nižších poloh1001
Louky1001
Kamenolomy0021
Haldy a výsypky0005
Xerotermní travinobylinná společenstva1610016
Lesní okraje0101
Porosty borůvek4506
Ostatní pole6803
Výsadby listnáčů0112
Břehy tekoucích vod0033
Ruderály1203
Horské bučiny0001
Acidofilní bory9507
Mezofilní louky1102
Výsadby jehličnanů3804
Luční ostřicové mokřady2002
Bučiny nižších poloh3203
Mokré louky1002
Rašeliniště0002
Přirozené lesy7704
Suché křoviny2205
Skalní stepi na vápenci3849249
Úhory0101
Lesostepní doubravy1102
Písčiny0201
Louky a pastviny5708
Pastviny2202
 SamciSamiceMláďataNálezy