Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Not endangered 198× 40× 242×

Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869)

Czech namepavučenka lesní
Threat levelNot endangered
Records242 nálezů, 84 kvadrátů
First record 1933, F. Miller, Miller 1934a
Last record 2022 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude150-1300

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (242 used records)
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev1853038
Vysavač0101
Zemní past13042092
Smyk3407
Individuální sběr912014
Neurčeno8764386
Sklepávání0202
Eklektor0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (242 used records)
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Dubohabřiny1101
Horské bučiny2604
Ruderály0101
Neurčeno8060386
Paseky0001
Mokřady0002
Suché doubravy1430026
Vlhké lesní lemy1001
Výsadby listnáčů21209
Suťové a roklinové lesy1102
Lužní lesy nížin289013
Kamenité suti nižších poloh5003
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Skalní stepi na vápenci1001
Lesní okraje5507
Stinné skály nižších poloh11105
Reliktní bory na skalách2304
Suché louky5605
Přirozené lesy2204
Písčiny1001
Xerotermní travinobylinná společenstva6206
Bučiny nižších poloh4206
Mokré louky1001
Lesy711013
Haldy a výsypky0101
Suché křoviny10106
Výsadby jehličnanů18709
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2001
Pastviny1102
Rašeliniště1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Lesostepní doubravy11607
Acidofilní bory10708
Kamenolomy1001
Polní biotopy0401
Stojaté a pomalu tekoucí vody4001
 MalesFemalesJuvenilesRecords