Records by time  
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Not endangered 130× 61× 199×

Nesticus cellulanus (Clerck, 1757)

Czech nametemnomil sklepní
Threat levelNot endangered
Records199 nálezů, 92 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2024 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Underground
Podzemí. Nehluboké podzemní prostory (půda, nory drobných savců, hnízda mravenců, puklinové systémy, kamenité sutě), jeskyně.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
dark (Preference: Vysoká)
Částečně má charakter mikrobiotopu: skalní výklenky, převisy pod břehy potoků a strží, nehluboké a hluboké podzemní prostory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1000

Bibliography

 © Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (198 used records)
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování0041
Individuální sběr18483859
Zemní past41627278
Prosev15129
Neurčeno1133045
Nárazová past1001
Smyk0302
Sklepávání1243
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (199 used records)
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Interiéry budov330614
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Jeskyně54611
Suťové a roklinové lesy711814
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)1101
Skalní a suťové biotopy1502
Bylinné porosty břehů2223
Neurčeno25332577
Luční ostřicové mokřady0031
Výsadby jehličnanů2114
Vřesoviště nižších poloh0101
Stinné skály nižších poloh5112113
Okraje silnic0101
Kamenité suti nižších poloh15364034
Mokré louky0342
Rašeliniště0201
Lužní lesy nížin0101
Bučiny nižších poloh0101
Horské bučiny1303
Lesy2224
Břehy tekoucích vod21124
Ruderály1101
Bahnité břehy0101
Rašelinné bory0001
Lesní okraje1001
Suché louky0101
Ovocné sady s luční vegetací0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords