Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Not endangered 214× 26× 247×

Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841)

Czech namepavučenka zimní
Threat levelNot endangered
Records247 nálezů, 88 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2022 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1300

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (247 used records)
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past1771070135
Prosev1825013
Smyk12809
Neurčeno5354270
Nárazová past1001
Sklepávání31106
Individuální sběr1618011
Eklektor0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (247 used records)
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lužní lesy nížin8306
Neurčeno7055275
Suché doubravy16603
Kamenolomy1203
Porosty borůvek3003
Okraje silnic1001
Xerotermní travinobylinná společenstva4306
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Lesní okraje2124012
Břehy tekoucích vod10705
Kamenité suti nižších poloh16309
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Lesostepní doubravy3003
Výsadby jehličnanů186011
Luční ostřicové mokřady1503
Reliktní bory na skalách1101
Mezofilní louky6703
Písčiny4601
Haldy a výsypky1003
Lesy1111011
Mokřadní olšiny8709
Močály2103
Bylinné porosty břehů5203
Ovocné sady s luční vegetací1723017
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Mokré louky127013
Rašeliniště2506
Suché křoviny1318011
Přirozené lesy1203
Louky5607
Paseky8902
Horské smrčiny0201
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Horské bučiny0101
Polní biotopy4003
Horská vřesoviště1001
Výsadby listnáčů3001
Úhory2103
 MalesFemalesJuvenilesRecords