Records by time  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Not endangered 198× 41× 249×

Xysticus erraticus (Blackwall, 1834)

Czech nameběžník pocestný
Threat levelNot endangered
Records249 nálezů, 81 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2021 , Tomáš Krejčí
Distribution areaEuropean
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude200-1050

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (249 used records)
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past209404155
Smyk4308
Neurčeno3929061
Individuální sběr912118
Sklepávání2103
Prosev5104
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (249 used records)
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno6719079
Vřesoviště nižších poloh0303
Suché louky2730026
Suché doubravy313018
Pastviny8104
Mokré louky6006
Louky1002
Xerotermní travinobylinná společenstva7309
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Ovocné sady s luční vegetací2103
Porosty borůvek153010
Reliktní bory na skalách3406
Haldy a výsypky1001
Lesní okraje4106
Lesy0101
Stinné skály nižších poloh0101
Lesostepní doubravy130010
Suché křoviny6004
Acidofilní bory1001
Přirozené lesy4004
Skalní stepi na vápenci5915542
Vlhké lesní lemy1001
Výsadby listnáčů0101
Mezofilní louky1001
Výsadby jehličnanů3002
alpínské trávníky1001
Úhory2002
Louky a pastviny4004
 MalesFemalesJuvenilesRecords