Kvadráty: 6050 6757 5360 6764 5852 5745 6469 7165 6674 6569 6863 6673 7162 6570 6769 7155 6751 7161 7854 6955 6954 6953 7154 7053 6952 6458 5353 6957 6472 6575 5942 5842 5868 7065 6869 6071 7059 6475 5664 5957 7069 5545 6568 5646 5857 7066 7168 7171 7172 6856 6959 7251 6048 5949 6666 5860 5751 5958 6756 6654 6450 6770 6858 6771 7250 6054 7169 6049 5948 5651 5850 7071 5462 7073 7170 6246 6970 6547 6672 6051 5951 7164 6974 6143 6241 5562 6477 6874 6159 7063 7166 7052 6867 6968 5969 6868 6340 6447 7151 7152 7051 6052 7266 6758 6963 6964 6171 5552 5452 5641 5359 5358 7354 7451 5548 6341 6240 5954 6864 6053 5961 5741 5450 5960 6153 6859 7057 6958 7159 7263 5350 5660 7351 6152 6854 6474 6847 5755 5352 6657 5456 5553 5250 6656 6555 5445 6872 5762 6160 5653 5962 6255 6250 6557 6456 5363 5463 6572 6573 6773 6860 7262 6865 5952 5853 5453 6755 5754 5150 6347 6348 6247 7060 5959 7072 5742 5555 6558 6663 5971 6162 6273 5644 5744 5844 5769 5859 5861 6956 6252 6660 6274 6766 6355 6361 7160 5349 6161 6261 5764 7070 7067 7068 5655 5854 6272 5763 5249 5351 6354 5454 5354 6374 5550 6070 6759 5255 5668 5669 6461 6360 6659 6151 6951 5547 6658 5260 5768 6275 6260 6372 6948 6362 6175 5667 6749 6476 6148 6549 5770 5848 7055 5567 6676 5947 6248 6445 6068 6176 5772 6063 6544 6754 6664 6947 5758 6967 5950 6753 6855 6848 5849 6376 6350 6748 5556 6149 6253 6062 6268 6852 6254 5963 6649 5447 7148 5749 6177 5863 7149 6551 6850 5955 6259 5254 5464 5364 5457 5357 5258 5761 6566 6548 6451 5659 5752 5862 6546 5759 5449 6256 6356 5257 7061 5855 7054 5840 5259 5753 5652 6561 6845 6576 7249 6761 6363 5461 6457 5460 6862 6765 6665 6873 6650 6553 5649 6359
  Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený 6x 6x 44x 9x 65x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 22x 25x 471x 60x 578x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 10x 25x 572x 67x 674x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 24x 32x 1272x 141x 1469x
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 6x 13x 372x 24x 415x
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 Silně ohrožený 5x 14x 19x
Xysticus gallicus Simon, 1875 Silně ohrožený 2x 6x 1x 9x
Xysticus kempeleni Thorell, 1872 Kriticky ohrožený 6x 1x 7x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 18x 29x 614x 146x 807x
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 16x 15x 165x 28x 224x
Xysticus lineatus (Westring, 1851) Kriticky ohrožený 6x 2x 8x
Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený 4x 4x 105x 16x 129x
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 4x 6x 103x 20x 133x
Xysticus marmoratus Thorell, 1875 Silně ohrožený 4x 16x 2x 22x
Xysticus obscurus Collett, 1877 Kriticky ohrožený 8x 8x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 6x 580x 41x 627x

Literatura

© Ota Zimmermann

V blízkém i širším okolí města Opočna se rozkládá převážně intenzivně využívaná zemědělská krajina s bodově lokalizovanými lesními porosty, doplněná celkem koncentrovanou soustavou vodních ploch (například Podchlumský rybník, Semechnický rybník, Broumar, Tuří rybník, Závěšťák, Podjem, Křovský rybník, Hluboký rybník nebo Nebeský), které jsou propojeny nebo obtékány sítí přírodních, přírodě blízkých i technickými úpravami degradovaných koryt vodních toků, jako jsou Zlatý potok, Dědina, Rohenický potok, Jalový potok, Haťský potok, Bezedný potok, Vojenický potok nebo Ještětický potok. V této kulturní a lidskou činností výrazně pozměněné krajině se nicméně dochovala i území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů významných pro danou oblast. Mezi tyto ochranářsky cenné lokality s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů patří například kompex slatinných luk, mokřadních olšin, vlhké dubohabřiny a jasanovo-olšového luhu v přírodní památce Broumarské slatiny nebo přírodní památka a evropsky významná lokalita Dědina u Dobrušky s výskytem populací zvláště chráněných druhů živočichů, kriticky ohrožené mihule potoční (Lampetra planeri) a ohrožené vranky obecné (Cottus gobio), trvale vázaných na biotopy ve vodním toku Dědiny (ZAPLETAL et al. 2013a). Dále pak například severní část opočenské obory vyhlášená jako přírodní památka a evropsky významná lokalita Opočno (FETTERS et al. 2010) s předmětem ochrany zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů, a sice ohrožených brouků páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a roháče obecného (Lucanus cervus)  vázaných na osvětlené solitérní listnaté stromy (vrby, duby, lípy, jilmy) s kmenovými dutinami, respektive na rozvolněné lesní okraje a lesní paseky listnatých, a především nížinných lesů s dostatečným množstvím odumřelého a alespoň částečně trouchnivějícího dřeva, rovněž starých stromů (např. dubů). Mezi další cenné lokality patří například přírodní památka a evropsky významná lokalita Halín nedaleko obce Běstviny s předmětem ochrany zvláště chráněných druhů obojživelníků, například silně ohrožené kuňky ohnivé (Bombina bombina) nebo silně ohroženého čolka velkého (Triturus cristatus), kteří jsou vázáni na litorální pásmo zdějšího rybníka, rovněž i zvláště chráněných druhů rostlin, například silně ohrožený střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), ohrožený kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) nebo ohrožený vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) vázané na zdejší zachovalé porosty dubohabřin (ZAPLETAL et al. 2012). Další zajímavou lokalitou je přírodní památka a evropsky významná lokalita Tuří rybník nedaleko obce Slavětín nad Metují (ZAPLETAL et al. 2013b). Tato lokalita je charakteristická výskytem zvláště chráněných druhů obojživelníků, např. kuňky ohnivé, silně ohroženého čolka obecného (Lissotriton vulgaris), kriticky ohroženého skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus) nebo silně ohrožené rosničky zelené (Hyla arborea) vázaných na litorální pásmo rybníka a jeho blízké okolí přecházející do porostů teplomilných doubrav, dubohabřin a jasanovo-olšových luhů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, například ohrožené orchideje okrotice bílé (Cephalanthera damasonium) nebo ohrožené lilie zlatohlavé (Lilium martagon). Posledním příkladem může být přírodní rezervace a evropsky významná lokalita Zbytka rozkládající se mezi obcemi České Meziříčí a Pohoří. Doslova uprostřed intenzivně zemědělsky využívané krajiny a v těsné blízkosti obecní  zástavby se tu nachází unikátní komplex smíšených jasanovo-olšových lužních lesů, zachovalých tvrdých luhů (s duby, jilmy a jasany), zachovalých dubohabřin, mokřadních olšin, slatinných luk a vápnitých slatinišť, který doplňuje přírodní a přirozeně meandrující koryto vodního toku Dědina. Území přírodní rezervace Zbytka je charakteristické vysokou koncentrací výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ZAPLETAL et al. 2013c). Na ploše této mimořádně cenné lokality roste například kriticky ohrožený huseník hajní (Arabis nemorensis), kriticky ohrožená violka vyvýšená (Viola elatior), silně ohrožená ostřice Hostova (Carex hostiana), silně ohrožený prstantec pleťový (Dactylorhiza incarnata), silně ohrožený kruštík polabský (Epipactis albensis) nebo silně ohrožený vstavač vojenský (Orchis militaris). Pro porosty zdejších jasanovo-olšových lužních lesů je naprosto typická ohrožená bledule jarní (Leucojum vernum), která zde roste v početnosti přesahující desetitisíce kusů. Ze zvláště chráněných druhů živočichů žijících na území této přírodní rezervace lze jmenovat například silně ohroženou vážku klínatku rohatou (Ophiogomphus cecilia), silně ohroženého brouka lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus), početné zastoupení tu mají rovněž obojživelníci (kuňka ohnivá, čolek obecný a rosnička zelená) a silně ohrožená ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Podél vodního toku Dědina byla pozorována silně ohrožená bekasina otavní (Gallinago gallinago) nebo silně ohrožený ledňáček říční (Alcedo atthis) a ve zdejších lesích hnízdí silně ohrožená žluva hajní (Oriolus oriolus) nebo ohrožený lejsek šedý (Muscicapa striata). Dále tu byl například pozorován silně ohrožený čáp černý (Ciconia nigra) a silně ohrožená čírka modrá (Anas querquedula).

Území výše zmíněných přírodních památek a přírodní rezervace bylo častým cílem botaniků a zoologů, kteří zde prováděli jednorázové orientační sběry, sběrné exkurze, inventarizační průzkumy i vícesezónní monitoringy zaměřené na objekty svého zájmu. Ať už se nejčastěji jednalo o bryologické průzkumy, průzkumy cévnatých rostlin nebo entomologické, ichtyologické, batrachologické nebo ornitologické průzkumy, tak pavouci zůstávali dosud stranou odborného zájmu a žádný araneologický průzkum, byť jen orientační, zde nebyl nikdy proveden. Jedinou výjimkou je přírodní rezervace Zbytka, kde v roce 1999 provedl jednorázový orientační sběr J. Dolanský (zdroj: databáze ČAS). Z nejvýznamnějších druhů zjištěných během tohoto monitoringu lze jmenovat například nepříliš hojnou a téměř ohroženou plachetnatku Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) (plachetnatka zobákovitá) s těžištěm svého výskytu v lesních okrajích a břehových porostech přednostně na území Mezofytika. Dále druh vzácné a téměř ohrožené pavučenky Walckenaeria unicornis O. P.-Cambridge, 1871 (pavučenka jednorohá), která se nejčastěji vyskytuje v detritu mokřadních biotopů včetně rašelinišť, rovněž jsou ale známy i nálezové údaje dokumentující její výskyt na vyloženě krajinných útvarech antropogenního charakteru, a sice na haldách vzniklých jako úložiště vytěženého materiálu během dobývání nerostných surovin. Hodnotným nálezem je i vzácný a ohrožený, klimaxový křižák Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) (křižák trojlaločný) se striktním výskytem na území Mezofytika, který tká nejčastěji svoje drobné sítě těsně nad půdním povrchem mezi bylinnou vegetací mokřadních luk, sporadicky i ve vlhkých listnatých lesích. Dále lze jmenovat nepříliš hojného a téměř ohroženého, vlhkomilného křižáka Singa nitidula C. L. Koch, 1844 (křižák lesklý) s těžištěm výskytu zejména na pobřežní vegetaci vodních toků a slepých říčních ramen, kde si na suché vegetaci (přednostně vrbiny, rákosiny a porosty kapradí) tká své nevelké kruhové sítě. Dále lze zmínit tři druhy pavouků z čeledi Thomisidae (běžníkovití). Jedná se o vzácného a téměř ohroženého, teplomilného běžníka Synema globosum (Fabricius, 1775) (běžník skvostný) žijícího především na květinách různých otevřených stanovišť, xerotermech i vlhkých biotopech, například na loukách i lesních okrajích. Dalším druhem je nehojný a téměř ohrožený, suchomilný běžník Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) (běžník stepní), který se vyskytuje na povrchu mezi kameny a trávou na xerotermních biotopech, zejména na stepních a lesostepních lokalitách. Za zmínku rovněž stojí i zjištěný výskyt nepříliš hojného a téměř ohroženého běžníka Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 (běžník poutavý) s těžištěm svého výskytu přednostně na území Mezofytika, například na křovinách a bylinné vegetaci vlhkých a stinných listnatých lesů a jejich okrajů (zejména tvrdý luh).© Ota Zimmermann

Heterogeneity of environmental conditions is the crucial factor supporting biodiversity in various habitats, including post-mining sites. The effects of micro-topographic heterogeneity on biodiversity and conservation potential of arthropod communities in post-industrial habitats had not been studied before now. At one of the largest European brown coal spoil heaps, we sampled eight groups of terrestrial arthropods with different life strategies (moths, spiders, ground beetles, ants, orthopteroids, centipedes, millipedes, and woodlice), in successionally young plots (5–18 y), with a heterogeneous wavy surface after heaping, and compared the communities with plots flattened by dozing. A combination of the standardized quantitative sampling, using two different methods, and a paired design of the plot selection enabled a robust analysis. Altogether, we recorded 380 species of the focal arthropods, 15 of them nationally threatened. We revealed the importance of the microtopographic heterogeneity for the formation of the biodiversity of arthropods in their secondary refuges. The communities with higher biodiversity and conservation value were detected in the plots with heterogeneous surfaces; exceptions were ground beetles and millipedes. The surface flattening, often the first step of technical reclamation projects, thus suppress biodiversity of most terrestrial arthropods during the restoration of post-mining sites. Since the communities of both surface types differed, the proportional presence on both surfaces could be more efficient in supporting the local biodiversity. We suggest reducing the surface dozing for the cases with other concerns only, to achieve a proportional representation of both surface types. Such a combination of different restoration approaches would, thus, efficiently support high biodiversity of groups with various needs.Fotografie

Xysticus acerbus


Xysticus bifasciatus


Xysticus cristatusXysticus erraticusXysticus gallicus

Xysticus kochiXysticus lanioXysticus luctator

Xysticus luctuosus


Xysticus marmoratus


Xysticus ulmi


Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2134 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 8 1 0 6
Xysticus audax (Schrank, 1803) 101 17 2 95
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 409 78 2 193
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 557 147 28 357
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 197 35 4 146
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 8 0 0 8
Xysticus gallicus Simon, 1875 0 2 0 2
Xysticus kempeleni Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 494 115 146 234
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 25 2 8 22
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 3 3 0 2
Xysticus luctator L. Koch, 1870 153 14 1 40
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 47 3 0 35
Xysticus obscurus Collett, 1877 3 0 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 99 49 8 96
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 5 0 4
Xysticus audax (Schrank, 1803) 39 33 0 39
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 10 39 0 44
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 81 153 19 133
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 4 1 0 6
Xysticus gallicus Simon, 1875 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 31 25 0 34
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 11 10 0 17
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 4 6 0 7
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 49 142 4 90
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 4 0 4
Xysticus audax (Schrank, 1803) 16 35 0 43
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 24 45 2 55
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 40 73 5 94
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 5 12 1 17
Xysticus kochi Thorell, 1872 37 35 0 58
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 8 11 0 15
Xysticus luctator L. Koch, 1870 2 0 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 3 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 25 79 1 67
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 10 35 2 35
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 5 27 0 28
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 4 0 4
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 6 6 0 5
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 9 39 0 9
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 1 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 1 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 2 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 7 0 7
Xysticus kempeleni Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 1 0 3
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 5 2 0 6
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 4 1 5
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 15 6 0 15
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 8 15 2 8
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 5 1 0 5
?SamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 3 2 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 3 0 3
raSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 1 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1853 použitých nálezů)
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 4 0 0 4
Xysticus audax (Schrank, 1803) 31 11 0 20
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 58 24 0 29
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 33 29 0 38
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 26 30 0 25
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 1 3 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 36 31 0 39
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 2 0 3
Xysticus luctator L. Koch, 1870 0 1 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 1 0 2
Xysticus marmoratus Thorell, 1875 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 13 1 0 9
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 76 19 0 37
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 52 30 1 49
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 6 0 0 6
Xysticus gallicus Simon, 1875 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 16 6 0 11
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 26 52 0 39
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 5 2 0 4
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 3 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 18 3 0 12
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 22 9 2 27
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 59 15 5 42
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 3 0 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 37 19 4 36
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Xysticus marmoratus Thorell, 1875 4 2 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 10 14 0 10
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 13 12 2 28
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 85 61 0 58
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 12 10 0 10
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 5 0 0 4
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 4 2 0 3
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 3 0 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 4 4 0 8
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 22 7 0 15
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 53 29 3 38
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 7 3 0 9
Xysticus kempeleni Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 90 21 0 23
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Xysticus marmoratus Thorell, 1875 32 3 1 5
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 10 5 0 11
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 57 13 2 22
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 109 19 2 31
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 13 2 0 8
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 5 2 0 5
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 9 8 1 11
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 3 1 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 1 0 4
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 31 2 0 17
Xysticus kochi Thorell, 1872 3 0 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 15 5 0 14
Xysticus luctator L. Koch, 1870 25 4 0 11
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 3 1 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 1 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 6 6 0 11
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 1 0 7
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 7 10 0 21
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 4 1 0 6
Xysticus kochi Thorell, 1872 5 2 0 7
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 2 2 0 4
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 2 1 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 2 0 4
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 4 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 2 0 4
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 9 0 10
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 8 0 8
Xysticus kochi Thorell, 1872 3 1 0 3
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 11 56 1 31
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 4 3 0 6
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 2 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 13 9 0 20
Xysticus gallicus Simon, 1875 2 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 2 4 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 12 8 0 16
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 5 1 0 6
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 25 5 0 9
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 13 0 0 10
Xysticus kochi Thorell, 1872 4 3 0 5
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 2 0 0 2
Xysticus luctator L. Koch, 1870 12 1 0 10
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 13 5 4 15
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 7 6 0 12
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 3 0 0 2
Xysticus gallicus Simon, 1875 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 5 0 0 4
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 6 0 4
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 11 22 0 27
Xysticus kochi Thorell, 1872 32 14 0 10
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 1 0 3
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 19 2 0 10
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 3 0 5
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 15 3 0 10
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 4 0 0 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 6 1 0 5
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 2
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 2 2 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 9 7 38 13
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 11 2 85 14
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 6 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 4 6 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 4 8 0 8
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 12 18 0 16
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 4 0 0 4
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 3 3 0 3
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 4 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 11 9 0 13
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 2 1 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 10 3 0 9
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 2 0 4
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 6 0 4
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 4 0 5
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 4 0 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 3 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 2 0 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 30 1 13
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 31 6 0 13
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 24 6 0 9
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 7 1 0 4
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 6 7 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 1 0 6
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 1 0 2
Xysticus luctator L. Koch, 1870 2 0 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 16 6 0 14
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 1 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 9 9 0 10
Xysticus kochi Thorell, 1872 47 4 0 11
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 0 0 2
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 4 1 0 4
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 9 12 0 10
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 6 0 0 4
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 7 0 9
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 2 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 12 0 8
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 2 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 4 0 6
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 3 4 0 6
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 4 1 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 7 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 8 4 0 11
Xysticus gallicus Simon, 1875 0 1 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 5 0 4
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 17 2 0 13
Xysticus kochi Thorell, 1872 9 5 0 8
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 2 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 27 9 0 5
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 11 10 0 7
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 8 1 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 1 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 2 0 5
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 6 4 0 4
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 2 1 0 3
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 3 0 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 5 0 2
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 7 0 8
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 10 0 0 6
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 2 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 2 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 5 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 5 10 0 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 3 2 0 4
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 1 0 3
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 1 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 4 1 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 14 0 11
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 2 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 16 6 0 9
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 8 5 0 10
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 5 0 3
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 2 0 4
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 1 0 4
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 1 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 5 0 0 3
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 0 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 7 6 0 6
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 2 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 7 1 0 8
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus obscurus Collett, 1877 3 0 0 3
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 3 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 3 1 0 3
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 4 0 0 4
Xysticus luctator L. Koch, 1870 8 0 0 3
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 6 15 0 12
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 2 0 4
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 7 4 0 4
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 3 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 1 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 6 0 5
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 2 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 5 4 0 2
Xysticus luctator L. Koch, 1870 2 0 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 6 34 0 2
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 4 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 3 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 1 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 0 0 2
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 2 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 9 0 6
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 4 2 0 4
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 5 0 4
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 2 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 3 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 7 2 0 4
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 9 0 0 7
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 0 0 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 1 0 3
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 21 0 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 3 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 13 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 3 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 2 0 0 2
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 0 0 2
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus kochi Thorell, 1872 3 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 1 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 2 0 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 2 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Horské vysokostébelné nivy a trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 5 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020