Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 6x 6x 176x 52x 240x
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) Silně ohrožený 1x 3x 4x 3x 11x
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 3x 5x 270x 48x 326x
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 4x 3x 232x 55x 294x
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený 2x 40x 13x 55x
Ozyptila rauda Simon, 1875 Kriticky ohrožený 4x 19x 23x
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 4x 100x 22x 126x
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený 26x 13x 39x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 2x 3x 405x 38x 448x

Literatura

© Oto Zimmermann

V blízkém i širším okolí města Opočna se rozkládá převážně intenzivně využívaná zemědělská krajina s bodově lokalizovanými lesními porosty, doplněná celkem koncentrovanou soustavou vodních ploch (například Podchlumský rybník, Semechnický rybník, Broumar, Tuří rybník, Závěšťák, Podjem, Křovský rybník, Hluboký rybník nebo Nebeský), které jsou propojeny nebo obtékány sítí přírodních, přírodě blízkých i technickými úpravami degradovaných koryt vodních toků, jako jsou Zlatý potok, Dědina, Rohenický potok, Jalový potok, Haťský potok, Bezedný potok, Vojenický potok nebo Ještětický potok. V této kulturní a lidskou činností výrazně pozměněné krajině se nicméně dochovala i území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů významných pro danou oblast. Mezi tyto ochranářsky cenné lokality s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů patří například kompex slatinných luk, mokřadních olšin, vlhké dubohabřiny a jasanovo-olšového luhu v přírodní památce Broumarské slatiny nebo přírodní památka a evropsky významná lokalita Dědina u Dobrušky s výskytem populací zvláště chráněných druhů živočichů, kriticky ohrožené mihule potoční (Lampetra planeri) a ohrožené vranky obecné (Cottus gobio), trvale vázaných na biotopy ve vodním toku Dědiny (ZAPLETAL et al. 2013a). Dále pak například severní část opočenské obory vyhlášená jako přírodní památka a evropsky významná lokalita Opočno (FETTERS et al. 2010) s předmětem ochrany zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů, a sice ohrožených brouků páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a roháče obecného (Lucanus cervus)  vázaných na osvětlené solitérní listnaté stromy (vrby, duby, lípy, jilmy) s kmenovými dutinami, respektive na rozvolněné lesní okraje a lesní paseky listnatých, a především nížinných lesů s dostatečným množstvím odumřelého a alespoň částečně trouchnivějícího dřeva, rovněž starých stromů (např. dubů). Mezi další cenné lokality patří například přírodní památka a evropsky významná lokalita Halín nedaleko obce Běstviny s předmětem ochrany zvláště chráněných druhů obojživelníků, například silně ohrožené kuňky ohnivé (Bombina bombina) nebo silně ohroženého čolka velkého (Triturus cristatus), kteří jsou vázáni na litorální pásmo zdějšího rybníka, rovněž i zvláště chráněných druhů rostlin, například silně ohrožený střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), ohrožený kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) nebo ohrožený vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) vázané na zdejší zachovalé porosty dubohabřin (ZAPLETAL et al. 2012). Další zajímavou lokalitou je přírodní památka a evropsky významná lokalita Tuří rybník nedaleko obce Slavětín nad Metují (ZAPLETAL et al. 2013b). Tato lokalita je charakteristická výskytem zvláště chráněných druhů obojživelníků, např. kuňky ohnivé, silně ohroženého čolka obecného (Lissotriton vulgaris), kriticky ohroženého skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus) nebo silně ohrožené rosničky zelené (Hyla arborea) vázaných na litorální pásmo rybníka a jeho blízké okolí přecházející do porostů teplomilných doubrav, dubohabřin a jasanovo-olšových luhů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, například ohrožené orchideje okrotice bílé (Cephalanthera damasonium) nebo ohrožené lilie zlatohlavé (Lilium martagon). Posledním příkladem může být přírodní rezervace a evropsky významná lokalita Zbytka rozkládající se mezi obcemi České Meziříčí a Pohoří. Doslova uprostřed intenzivně zemědělsky využívané krajiny a v těsné blízkosti obecní  zástavby se tu nachází unikátní komplex smíšených jasanovo-olšových lužních lesů, zachovalých tvrdých luhů (s duby, jilmy a jasany), zachovalých dubohabřin, mokřadních olšin, slatinných luk a vápnitých slatinišť, který doplňuje přírodní a přirozeně meandrující koryto vodního toku Dědina. Území přírodní rezervace Zbytka je charakteristické vysokou koncentrací výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ZAPLETAL et al. 2013c). Na ploše této mimořádně cenné lokality roste například kriticky ohrožený huseník hajní (Arabis nemorensis), kriticky ohrožená violka vyvýšená (Viola elatior), silně ohrožená ostřice Hostova (Carex hostiana), silně ohrožený prstantec pleťový (Dactylorhiza incarnata), silně ohrožený kruštík polabský (Epipactis albensis) nebo silně ohrožený vstavač vojenský (Orchis militaris). Pro porosty zdejších jasanovo-olšových lužních lesů je naprosto typická ohrožená bledule jarní (Leucojum vernum), která zde roste v početnosti přesahující desetitisíce kusů. Ze zvláště chráněných druhů živočichů žijících na území této přírodní rezervace lze jmenovat například silně ohroženou vážku klínatku rohatou (Ophiogomphus cecilia), silně ohroženého brouka lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus), početné zastoupení tu mají rovněž obojživelníci (kuňka ohnivá, čolek obecný a rosnička zelená) a silně ohrožená ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Podél vodního toku Dědina byla pozorována silně ohrožená bekasina otavní (Gallinago gallinago) nebo silně ohrožený ledňáček říční (Alcedo atthis) a ve zdejších lesích hnízdí silně ohrožená žluva hajní (Oriolus oriolus) nebo ohrožený lejsek šedý (Muscicapa striata). Dále tu byl například pozorován silně ohrožený čáp černý (Ciconia nigra) a silně ohrožená čírka modrá (Anas querquedula).

Území výše zmíněných přírodních památek a přírodní rezervace bylo častým cílem botaniků a zoologů, kteří zde prováděli jednorázové orientační sběry, sběrné exkurze, inventarizační průzkumy i vícesezónní monitoringy zaměřené na objekty svého zájmu. Ať už se nejčastěji jednalo o bryologické průzkumy, průzkumy cévnatých rostlin nebo entomologické, ichtyologické, batrachologické nebo ornitologické průzkumy, tak pavouci zůstávali dosud stranou odborného zájmu a žádný araneologický průzkum, byť jen orientační, zde nebyl nikdy proveden. Jedinou výjimkou je přírodní rezervace Zbytka, kde v roce 1999 provedl jednorázový orientační sběr J. Dolanský (zdroj: databáze ČAS). Z nejvýznamnějších druhů zjištěných během tohoto monitoringu lze jmenovat například nepříliš hojnou a téměř ohroženou plachetnatku Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) (plachetnatka zobákovitá) s těžištěm svého výskytu v lesních okrajích a břehových porostech přednostně na území Mezofytika. Dále druh vzácné a téměř ohrožené pavučenky Walckenaeria unicornis O. P.-Cambridge, 1871 (pavučenka jednorohá), která se nejčastěji vyskytuje v detritu mokřadních biotopů včetně rašelinišť, rovněž jsou ale známy i nálezové údaje dokumentující její výskyt na vyloženě krajinných útvarech antropogenního charakteru, a sice na haldách vzniklých jako úložiště vytěženého materiálu během dobývání nerostných surovin. Hodnotným nálezem je i vzácný a ohrožený, klimaxový křižák Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) (křižák trojlaločný) se striktním výskytem na území Mezofytika, který tká nejčastěji svoje drobné sítě těsně nad půdním povrchem mezi bylinnou vegetací mokřadních luk, sporadicky i ve vlhkých listnatých lesích. Dále lze jmenovat nepříliš hojného a téměř ohroženého, vlhkomilného křižáka Singa nitidula C. L. Koch, 1844 (křižák lesklý) s těžištěm výskytu zejména na pobřežní vegetaci vodních toků a slepých říčních ramen, kde si na suché vegetaci (přednostně vrbiny, rákosiny a porosty kapradí) tká své nevelké kruhové sítě. Dále lze zmínit tři druhy pavouků z čeledi Thomisidae (běžníkovití). Jedná se o vzácného a téměř ohroženého, teplomilného běžníka Synema globosum (Fabricius, 1775) (běžník skvostný) žijícího především na květinách různých otevřených stanovišť, xerotermech i vlhkých biotopech, například na loukách i lesních okrajích. Dalším druhem je nehojný a téměř ohrožený, suchomilný běžník Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) (běžník stepní), který se vyskytuje na povrchu mezi kameny a trávou na xerotermních biotopech, zejména na stepních a lesostepních lokalitách. Za zmínku rovněž stojí i zjištěný výskyt nepříliš hojného a téměř ohroženého běžníka Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 (běžník poutavý) s těžištěm svého výskytu přednostně na území Mezofytika, například na křovinách a bylinné vegetaci vlhkých a stinných listnatých lesů a jejich okrajů (zejména tvrdý luh).© Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

Fotografie

Ozyptila atomaria

Ozyptila brevipes


Ozyptila claveataOzyptila praticolaOzyptila scabricula

Ozyptila truxStatistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1119 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 93 51 14 125
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 2 0 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 337 127 19 232
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 502 69 14 127
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 8 1 0 4
Ozyptila rauda Simon, 1875 12 6 108 15
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 61 30 3 60
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 51 11 0 21
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1047 221 108 297
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 12 19 6 29
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 2 0 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 34 28 0 34
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 10 16 12 23
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 7 8 0 9
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 3 0 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 23 27 4 40
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 2 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 12 7 0 15
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 10 7 1 9
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 5 0 4
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 12 13 1 21
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 3 2 0 3
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 5 1 0 4
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 5 0 4
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 2
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 2 1 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 8 1 0 11
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 2 2 0 3
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 2 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 24 5 0 5
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 8 1 4
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1055 použitých nálezů)
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 25 17 2 36
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 80 44 18 75
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 9 4 0 3
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 7 11 0 12
Ozyptila rauda Simon, 1875 9 2 6 12
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 20 14 0 31
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 11 11 3 16
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 124 68 1 67
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 3
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 2 0 0 2
Ozyptila rauda Simon, 1875 0 3 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 21 8 2 13
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 4 0 3
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 23 10 1 23
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 17 2 0 14
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 25 15 3 18
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 20 27 5 21
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 19 8 0 11
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 1 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 3 0 4
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 186 37 7 63
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 6 3 0 8
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 45 16 0 25
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 5 3 0 6
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 20 3 1 5
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 302 38 12 32
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 5 2 0 5
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 4 1 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 62 16 0 26
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 35 9 1 10
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 249 44 84 21
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 2 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 92 34 5 26
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 6 1 0 6
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 6 0 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 16 17 19 15
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 3 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 3
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 3 0 0 5
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 3 0 0 4
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 5
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 2 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 2 0 6
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 32 5 1 18
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 39 8 3 15
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 14 6 2 15
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 4 3 0 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 5 1 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 4 3 0 7
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 1 0 2
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 78 10 6 14
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 16 13 0 13
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 4 4 0 4
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 10 0 0 6
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 5 0 3
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 7 3 0 9
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 3 4 0 5
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 5 1 0 4
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 0 0 2
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 2 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 4 1 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 10 0 0 7
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 0 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 11 1 0 4
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 1 0 4
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 3 2 0 5
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 7 0 0 5
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 6 3 0 6
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 152 22 3 9
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 1 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 1 0 3
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 2 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 7 5 1 3
Floristicky pestré křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 9 2 0 5
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 3 0 0 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 4 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 1 3
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 8 12 7
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 22 3 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 6 0 0 5
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 0 0 1
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 3 0 7
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 10 1 0 3
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 5 0 3
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 1 0 2
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 8 2 0 4
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 8 1 0 5
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 2 1 4
Polní úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 1 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 1 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 0 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 3 0 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 72 8 0 5
Reliktní bory a borové doubravy vátých pískůSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 2 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 1 1 3
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 38 5 0 4
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 0 0 4
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 2 1 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 16 4 0 4
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 0 0 2
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 2
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 1 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 2 0 0 2
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 1 0 2
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 3 3 0 1
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 6 1 0 4
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 3 0 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 14 5 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 2 0 2
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 4 3 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 7 0 2
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 2 0 2
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 3 0 0 1
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 8 0 0 2
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 2 0 3
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 1 0 2
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníkySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 1 0 2
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 2 3 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 8 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 0 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 0 0 1
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 1 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 6 0 0 1
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Subalpinské bylinné porosty a alpinské holeSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 1 0 1
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Bahnité a písčité břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Štěrkové laviceSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
Vegetace obnažených denSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 16 1 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 2 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 1 1
Porosty chrastice rákosovitéSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 2 0 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 1
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 1 0 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 1 0 1
ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 2 0 0 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020