Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 176× 82× 270×
Ozyptila brevipes Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) Silně ohrožený 12×
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 270× 105× 383×
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 233× 112× 352×
Ozyptila pullata Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený 40× 16× 58×
Ozyptila rauda Ozyptila rauda Simon, 1875 Kriticky ohrožený 19× 23×
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 100× 46× 150×
Ozyptila simplex Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený 26× 29× 55×
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 405× 98× 508×

Literatura

 © Oto Zimmermann

Tato práce se zabývá studiem společenstva pavouků xerotermních trávníků a solitérních stromů na přírodní památce Dolní Šárka na lokalitě Šatovka v Praze 6. Cílem výzkumu bylo prozkoumat všechny mikrohabitaty na této lokalitě a následně vytvořit seznam nalezených druhů a na základě nálezů chráněných druhů vyhodnotit význam této lokality. Výzkum byl realizován od března do června 2022 v pravidelných třítýdenních intervalech. Na lokalitě byly uplatněny různé metody sběru v různých mikrohabitatech: na skalnatém podloží metoda zemních pastí, na otevřeném trávníku metoda zemních pastí a smyků, na lesním lemu metoda zemních pastí a prosevu a na stromech (borovice a duby) metoda sklepávání. Během celého období výzkumu byla průběžně zaznamenávána teplota. Celkem bylo nalezeno 70 druhů pavouků, s převahou druhů teplomilných s vazbou na otevřená a suchá stanoviště.

14 druhů je významných pro ochranu přírody: zápředka Agroeca cuprea, křižáci Gibbaranea bituberculata a Gibbaranea gibbosa, skákavky Asianellus festivus, Heliophanus flavipes, skálovka Drassyllus villicus, plachetnatky Ipa keyserlingi a Trichopterna cito, cedivečka Lathys humilis, běžníci Ozyptila claveata, Thomisus onustus a Xysticus acerbus, slíďák Pardosa bifasciata a zápředník Porrhoclubiona leucaspis. Jedná se o druhy s vazbou na ohrožené a mizející lokality (7 druhů), ale i o druhy ohrožené (2 druhy) nebo náleží do obou kategorií (5 druhů). Početné zastoupení druhů významných pro ochranu přírody potvrzuje tuto lokalitu jako ochranářsky významnou. To podporuje i vhodně zvolený management ochrany jako pasení nebo kosení a odstraňování náletových dřevin zabraňující zarůstání lokality. © Oto Zimmermann

V blízkém i širším okolí města Opočna se rozkládá převážně intenzivně využívaná zemědělská krajina s bodově lokalizovanými lesními porosty, doplněná celkem koncentrovanou soustavou vodních ploch (například Podchlumský rybník, Semechnický rybník, Broumar, Tuří rybník, Závěšťák, Podjem, Křovský rybník, Hluboký rybník nebo Nebeský), které jsou propojeny nebo obtékány sítí přírodních, přírodě blízkých i technickými úpravami degradovaných koryt vodních toků, jako jsou Zlatý potok, Dědina, Rohenický potok, Jalový potok, Haťský potok, Bezedný potok, Vojenický potok nebo Ještětický potok. V této kulturní a lidskou činností výrazně pozměněné krajině se nicméně dochovala i území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů významných pro danou oblast. Mezi tyto ochranářsky cenné lokality s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů patří například kompex slatinných luk, mokřadních olšin, vlhké dubohabřiny a jasanovo-olšového luhu v přírodní památce Broumarské slatiny nebo přírodní památka a evropsky významná lokalita Dědina u Dobrušky s výskytem populací zvláště chráněných druhů živočichů, kriticky ohrožené mihule potoční (Lampetra planeri) a ohrožené vranky obecné (Cottus gobio), trvale vázaných na biotopy ve vodním toku Dědiny (ZAPLETAL et al. 2013a). Dále pak například severní část opočenské obory vyhlášená jako přírodní památka a evropsky významná lokalita Opočno (FETTERS et al. 2010) s předmětem ochrany zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů, a sice ohrožených brouků páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a roháče obecného (Lucanus cervus)  vázaných na osvětlené solitérní listnaté stromy (vrby, duby, lípy, jilmy) s kmenovými dutinami, respektive na rozvolněné lesní okraje a lesní paseky listnatých, a především nížinných lesů s dostatečným množstvím odumřelého a alespoň částečně trouchnivějícího dřeva, rovněž starých stromů (např. dubů). Mezi další cenné lokality patří například přírodní památka a evropsky významná lokalita Halín nedaleko obce Běstviny s předmětem ochrany zvláště chráněných druhů obojživelníků, například silně ohrožené kuňky ohnivé (Bombina bombina) nebo silně ohroženého čolka velkého (Triturus cristatus), kteří jsou vázáni na litorální pásmo zdějšího rybníka, rovněž i zvláště chráněných druhů rostlin, například silně ohrožený střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), ohrožený kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) nebo ohrožený vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) vázané na zdejší zachovalé porosty dubohabřin (ZAPLETAL et al. 2012). Další zajímavou lokalitou je přírodní památka a evropsky významná lokalita Tuří rybník nedaleko obce Slavětín nad Metují (ZAPLETAL et al. 2013b). Tato lokalita je charakteristická výskytem zvláště chráněných druhů obojživelníků, např. kuňky ohnivé, silně ohroženého čolka obecného (Lissotriton vulgaris), kriticky ohroženého skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus) nebo silně ohrožené rosničky zelené (Hyla arborea) vázaných na litorální pásmo rybníka a jeho blízké okolí přecházející do porostů teplomilných doubrav, dubohabřin a jasanovo-olšových luhů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, například ohrožené orchideje okrotice bílé (Cephalanthera damasonium) nebo ohrožené lilie zlatohlavé (Lilium martagon). Posledním příkladem může být přírodní rezervace a evropsky významná lokalita Zbytka rozkládající se mezi obcemi České Meziříčí a Pohoří. Doslova uprostřed intenzivně zemědělsky využívané krajiny a v těsné blízkosti obecní  zástavby se tu nachází unikátní komplex smíšených jasanovo-olšových lužních lesů, zachovalých tvrdých luhů (s duby, jilmy a jasany), zachovalých dubohabřin, mokřadních olšin, slatinných luk a vápnitých slatinišť, který doplňuje přírodní a přirozeně meandrující koryto vodního toku Dědina. Území přírodní rezervace Zbytka je charakteristické vysokou koncentrací výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ZAPLETAL et al. 2013c). Na ploše této mimořádně cenné lokality roste například kriticky ohrožený huseník hajní (Arabis nemorensis), kriticky ohrožená violka vyvýšená (Viola elatior), silně ohrožená ostřice Hostova (Carex hostiana), silně ohrožený prstantec pleťový (Dactylorhiza incarnata), silně ohrožený kruštík polabský (Epipactis albensis) nebo silně ohrožený vstavač vojenský (Orchis militaris). Pro porosty zdejších jasanovo-olšových lužních lesů je naprosto typická ohrožená bledule jarní (Leucojum vernum), která zde roste v početnosti přesahující desetitisíce kusů. Ze zvláště chráněných druhů živočichů žijících na území této přírodní rezervace lze jmenovat například silně ohroženou vážku klínatku rohatou (Ophiogomphus cecilia), silně ohroženého brouka lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus), početné zastoupení tu mají rovněž obojživelníci (kuňka ohnivá, čolek obecný a rosnička zelená) a silně ohrožená ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Podél vodního toku Dědina byla pozorována silně ohrožená bekasina otavní (Gallinago gallinago) nebo silně ohrožený ledňáček říční (Alcedo atthis) a ve zdejších lesích hnízdí silně ohrožená žluva hajní (Oriolus oriolus) nebo ohrožený lejsek šedý (Muscicapa striata). Dále tu byl například pozorován silně ohrožený čáp černý (Ciconia nigra) a silně ohrožená čírka modrá (Anas querquedula).

Území výše zmíněných přírodních památek a přírodní rezervace bylo častým cílem botaniků a zoologů, kteří zde prováděli jednorázové orientační sběry, sběrné exkurze, inventarizační průzkumy i vícesezónní monitoringy zaměřené na objekty svého zájmu. Ať už se nejčastěji jednalo o bryologické průzkumy, průzkumy cévnatých rostlin nebo entomologické, ichtyologické, batrachologické nebo ornitologické průzkumy, tak pavouci zůstávali dosud stranou odborného zájmu a žádný araneologický průzkum, byť jen orientační, zde nebyl nikdy proveden. Jedinou výjimkou je přírodní rezervace Zbytka, kde v roce 1999 provedl jednorázový orientační sběr J. Dolanský (zdroj: databáze ČAS). Z nejvýznamnějších druhů zjištěných během tohoto monitoringu lze jmenovat například nepříliš hojnou a téměř ohroženou plachetnatku Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) (plachetnatka zobákovitá) s těžištěm svého výskytu v lesních okrajích a břehových porostech přednostně na území Mezofytika. Dále druh vzácné a téměř ohrožené pavučenky Walckenaeria unicornis O. P.-Cambridge, 1871 (pavučenka jednorohá), která se nejčastěji vyskytuje v detritu mokřadních biotopů včetně rašelinišť, rovněž jsou ale známy i nálezové údaje dokumentující její výskyt na vyloženě krajinných útvarech antropogenního charakteru, a sice na haldách vzniklých jako úložiště vytěženého materiálu během dobývání nerostných surovin. Hodnotným nálezem je i vzácný a ohrožený, klimaxový křižák Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) (křižák trojlaločný) se striktním výskytem na území Mezofytika, který tká nejčastěji svoje drobné sítě těsně nad půdním povrchem mezi bylinnou vegetací mokřadních luk, sporadicky i ve vlhkých listnatých lesích. Dále lze jmenovat nepříliš hojného a téměř ohroženého, vlhkomilného křižáka Singa nitidula C. L. Koch, 1844 (křižák lesklý) s těžištěm výskytu zejména na pobřežní vegetaci vodních toků a slepých říčních ramen, kde si na suché vegetaci (přednostně vrbiny, rákosiny a porosty kapradí) tká své nevelké kruhové sítě. Dále lze zmínit tři druhy pavouků z čeledi Thomisidae (běžníkovití). Jedná se o vzácného a téměř ohroženého, teplomilného běžníka Synema globosum (Fabricius, 1775) (běžník skvostný) žijícího především na květinách různých otevřených stanovišť, xerotermech i vlhkých biotopech, například na loukách i lesních okrajích. Dalším druhem je nehojný a téměř ohrožený, suchomilný běžník Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) (běžník stepní), který se vyskytuje na povrchu mezi kameny a trávou na xerotermních biotopech, zejména na stepních a lesostepních lokalitách. Za zmínku rovněž stojí i zjištěný výskyt nepříliš hojného a téměř ohroženého běžníka Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 (běžník poutavý) s těžištěm svého výskytu přednostně na území Mezofytika, například na křovinách a bylinné vegetaci vlhkých a stinných listnatých lesů a jejich okrajů (zejména tvrdý luh). © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1811 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 111 60 14 138
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 2 0 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 398 156 19 274
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 609 98 14 172
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 16 1 0 6
Ozyptila rauda Simon, 1875 12 6 108 15
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 90 37 4 77
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 63 11 0 33
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1190 242 108 338
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 20 38 0 81
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 2 0 0 6
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 23 20 0 41
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 276 66 26 124
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 39 29 3 51
Ozyptila rauda Simon, 1875 19 8 0 8
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 26 44 5 51
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 2 0 0 11
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 58 29 9 74
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 13 28 6 39
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 2 1 0 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 38 29 0 38
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 12 17 12 26
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 10 8 0 11
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 4 0 0 4
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 27 34 4 50
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 4 2 6
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 20 10 0 21
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 13 12 1 15
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 6 7 0 9
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 12 18 4 26
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 3 4 0 5
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 5 6 0 6
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 5 0 4
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 2
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 5 4 0 5
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 15 5 0 13
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 2 3 0 4
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 2 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 25 5 0 6
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 8 1 4
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 1 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 6 2 0 2
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1811 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 29 50 14 106
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 2 0 0 6
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 138 58 0 128
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 270 67 9 156
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 13 4 0 23
Ozyptila rauda Simon, 1875 22 9 102 10
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 38 23 1 45
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 21 1 0 29
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 198 52 7 110
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 25 17 2 36
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 80 44 18 75
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 9 4 0 3
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 7 11 0 12
Ozyptila rauda Simon, 1875 9 2 6 12
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 20 14 0 31
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 11 13 3 19
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 124 68 1 67
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 3
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 2 0 0 2
Ozyptila rauda Simon, 1875 0 3 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 21 8 2 13
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 4 0 3
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 23 11 1 24
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 18 3 0 16
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 25 15 3 18
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 25 30 5 23
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 2 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 19 8 0 11
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 392 60 13 53
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 258 50 84 32
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 1 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 3 0 4
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 187 41 7 67
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 6 3 0 8
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 45 16 0 25
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 5 3 0 6
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 20 3 1 5
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 1 1 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 55 19 1 36
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 17 4 0 9
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 6 0 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 26 27 19 16
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 3 2 1 5
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 3 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 3 0 4
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 5 3 0 8
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 9 0 0 8
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 21 6 0 10
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 15 0 0 10
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 2 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 7 1 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 62 16 0 26
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 2 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 92 35 5 27
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 2 3 0 5
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 3 0 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 3 2 0 4
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 2 1 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 17 8 1 10
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 3 0 0 5
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 3 0 0 4
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 5
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 2 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 2 0 6
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 14 8 3 17
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 5 4 0 6
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 5 2 0 5
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 7 1 0 7
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 39 9 5 16
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 78 11 6 15
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 4 3 0 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 5 1 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 4 3 0 7
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 1 0 2
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 2 0 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 0 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 11 1 0 4
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 1 0 4
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 2 2 4
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 4 2 0 3
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 5 1 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 9 3 0 6
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 1 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 6 2 0 6
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 2
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 3 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 3 3 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 2 0 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 9 4 0 8
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 4 4 0 4
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 10 0 0 6
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 5 0 3
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 7 3 0 9
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 5 8 12 10
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 22 3 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 4 0 5
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 7 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 2 0 0 2
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 5 3 0 2
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 1 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 2 3 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 5 3 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 2 0 2
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 2 1 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 10 1 0 7
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 0 0 1
MokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 16 0 0 8
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 3 0 0 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 4 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 1 4
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 5
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 1 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 1 0 2
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 14 5 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 0 0 2
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 152 22 3 9
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 74 9 0 8
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 10 1 0 3
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 5 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 5
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 1 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 1 0 3
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 3 0 7
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 6 0 0 5
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 0 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 3 0 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 2 1 4
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 17 4 0 5
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 0 0 2
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 2 0 2
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 2
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 7 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 0 0 2
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 1 1 2
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 2 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 10 0 0 3
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 4 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 5 4 0 2
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 2 0 3
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 7 1 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 1 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 0 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 1 0 3
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 1 0 2
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 3
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 1 0 2
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 2 0 2
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 6 0 0 1
Skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 4 3 0 2
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Nízké xerofilní křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 3 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 1 0 1
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 16 1 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy