Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 12x 11x 345x 50x 418x
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) Silně ohrožený 2x 6x 8x 3x 19x
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 6x 9x 521x 48x 584x
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 8x 6x 418x 55x 487x
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený 4x 75x 13x 92x
Ozyptila rauda Simon, 1875 Kriticky ohrožený 7x 38x 45x
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 7x 192x 22x 221x
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený 49x 13x 62x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 4x 6x 791x 37x 838x

Literatura

© Ota Zimmermann

V blízkém i širším okolí města Opočna se rozkládá převážně intenzivně využívaná zemědělská krajina s bodově lokalizovanými lesními porosty, doplněná celkem koncentrovanou soustavou vodních ploch (například Podchlumský rybník, Semechnický rybník, Broumar, Tuří rybník, Závěšťák, Podjem, Křovský rybník, Hluboký rybník nebo Nebeský), které jsou propojeny nebo obtékány sítí přírodních, přírodě blízkých i technickými úpravami degradovaných koryt vodních toků, jako jsou Zlatý potok, Dědina, Rohenický potok, Jalový potok, Haťský potok, Bezedný potok, Vojenický potok nebo Ještětický potok. V této kulturní a lidskou činností výrazně pozměněné krajině se nicméně dochovala i území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů významných pro danou oblast. Mezi tyto ochranářsky cenné lokality s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů patří například kompex slatinných luk, mokřadních olšin, vlhké dubohabřiny a jasanovo-olšového luhu v přírodní památce Broumarské slatiny nebo přírodní památka a evropsky významná lokalita Dědina u Dobrušky s výskytem populací zvláště chráněných druhů živočichů, kriticky ohrožené mihule potoční (Lampetra planeri) a ohrožené vranky obecné (Cottus gobio), trvale vázaných na biotopy ve vodním toku Dědiny (ZAPLETAL et al. 2013a). Dále pak například severní část opočenské obory vyhlášená jako přírodní památka a evropsky významná lokalita Opočno (FETTERS et al. 2010) s předmětem ochrany zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů, a sice ohrožených brouků páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a roháče obecného (Lucanus cervus)  vázaných na osvětlené solitérní listnaté stromy (vrby, duby, lípy, jilmy) s kmenovými dutinami, respektive na rozvolněné lesní okraje a lesní paseky listnatých, a především nížinných lesů s dostatečným množstvím odumřelého a alespoň částečně trouchnivějícího dřeva, rovněž starých stromů (např. dubů). Mezi další cenné lokality patří například přírodní památka a evropsky významná lokalita Halín nedaleko obce Běstviny s předmětem ochrany zvláště chráněných druhů obojživelníků, například silně ohrožené kuňky ohnivé (Bombina bombina) nebo silně ohroženého čolka velkého (Triturus cristatus), kteří jsou vázáni na litorální pásmo zdějšího rybníka, rovněž i zvláště chráněných druhů rostlin, například silně ohrožený střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), ohrožený kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) nebo ohrožený vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) vázané na zdejší zachovalé porosty dubohabřin (ZAPLETAL et al. 2012). Další zajímavou lokalitou je přírodní památka a evropsky významná lokalita Tuří rybník nedaleko obce Slavětín nad Metují (ZAPLETAL et al. 2013b). Tato lokalita je charakteristická výskytem zvláště chráněných druhů obojživelníků, např. kuňky ohnivé, silně ohroženého čolka obecného (Lissotriton vulgaris), kriticky ohroženého skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus) nebo silně ohrožené rosničky zelené (Hyla arborea) vázaných na litorální pásmo rybníka a jeho blízké okolí přecházející do porostů teplomilných doubrav, dubohabřin a jasanovo-olšových luhů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, například ohrožené orchideje okrotice bílé (Cephalanthera damasonium) nebo ohrožené lilie zlatohlavé (Lilium martagon). Posledním příkladem může být přírodní rezervace a evropsky významná lokalita Zbytka rozkládající se mezi obcemi České Meziříčí a Pohoří. Doslova uprostřed intenzivně zemědělsky využívané krajiny a v těsné blízkosti obecní  zástavby se tu nachází unikátní komplex smíšených jasanovo-olšových lužních lesů, zachovalých tvrdých luhů (s duby, jilmy a jasany), zachovalých dubohabřin, mokřadních olšin, slatinných luk a vápnitých slatinišť, který doplňuje přírodní a přirozeně meandrující koryto vodního toku Dědina. Území přírodní rezervace Zbytka je charakteristické vysokou koncentrací výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ZAPLETAL et al. 2013c). Na ploše této mimořádně cenné lokality roste například kriticky ohrožený huseník hajní (Arabis nemorensis), kriticky ohrožená violka vyvýšená (Viola elatior), silně ohrožená ostřice Hostova (Carex hostiana), silně ohrožený prstantec pleťový (Dactylorhiza incarnata), silně ohrožený kruštík polabský (Epipactis albensis) nebo silně ohrožený vstavač vojenský (Orchis militaris). Pro porosty zdejších jasanovo-olšových lužních lesů je naprosto typická ohrožená bledule jarní (Leucojum vernum), která zde roste v početnosti přesahující desetitisíce kusů. Ze zvláště chráněných druhů živočichů žijících na území této přírodní rezervace lze jmenovat například silně ohroženou vážku klínatku rohatou (Ophiogomphus cecilia), silně ohroženého brouka lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus), početné zastoupení tu mají rovněž obojživelníci (kuňka ohnivá, čolek obecný a rosnička zelená) a silně ohrožená ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Podél vodního toku Dědina byla pozorována silně ohrožená bekasina otavní (Gallinago gallinago) nebo silně ohrožený ledňáček říční (Alcedo atthis) a ve zdejších lesích hnízdí silně ohrožená žluva hajní (Oriolus oriolus) nebo ohrožený lejsek šedý (Muscicapa striata). Dále tu byl například pozorován silně ohrožený čáp černý (Ciconia nigra) a silně ohrožená čírka modrá (Anas querquedula).

Území výše zmíněných přírodních památek a přírodní rezervace bylo častým cílem botaniků a zoologů, kteří zde prováděli jednorázové orientační sběry, sběrné exkurze, inventarizační průzkumy i vícesezónní monitoringy zaměřené na objekty svého zájmu. Ať už se nejčastěji jednalo o bryologické průzkumy, průzkumy cévnatých rostlin nebo entomologické, ichtyologické, batrachologické nebo ornitologické průzkumy, tak pavouci zůstávali dosud stranou odborného zájmu a žádný araneologický průzkum, byť jen orientační, zde nebyl nikdy proveden. Jedinou výjimkou je přírodní rezervace Zbytka, kde v roce 1999 provedl jednorázový orientační sběr J. Dolanský (zdroj: databáze ČAS). Z nejvýznamnějších druhů zjištěných během tohoto monitoringu lze jmenovat například nepříliš hojnou a téměř ohroženou plachetnatku Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) (plachetnatka zobákovitá) s těžištěm svého výskytu v lesních okrajích a břehových porostech přednostně na území Mezofytika. Dále druh vzácné a téměř ohrožené pavučenky Walckenaeria unicornis O. P.-Cambridge, 1871 (pavučenka jednorohá), která se nejčastěji vyskytuje v detritu mokřadních biotopů včetně rašelinišť, rovněž jsou ale známy i nálezové údaje dokumentující její výskyt na vyloženě krajinných útvarech antropogenního charakteru, a sice na haldách vzniklých jako úložiště vytěženého materiálu během dobývání nerostných surovin. Hodnotným nálezem je i vzácný a ohrožený, klimaxový křižák Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) (křižák trojlaločný) se striktním výskytem na území Mezofytika, který tká nejčastěji svoje drobné sítě těsně nad půdním povrchem mezi bylinnou vegetací mokřadních luk, sporadicky i ve vlhkých listnatých lesích. Dále lze jmenovat nepříliš hojného a téměř ohroženého, vlhkomilného křižáka Singa nitidula C. L. Koch, 1844 (křižák lesklý) s těžištěm výskytu zejména na pobřežní vegetaci vodních toků a slepých říčních ramen, kde si na suché vegetaci (přednostně vrbiny, rákosiny a porosty kapradí) tká své nevelké kruhové sítě. Dále lze zmínit tři druhy pavouků z čeledi Thomisidae (běžníkovití). Jedná se o vzácného a téměř ohroženého, teplomilného běžníka Synema globosum (Fabricius, 1775) (běžník skvostný) žijícího především na květinách různých otevřených stanovišť, xerotermech i vlhkých biotopech, například na loukách i lesních okrajích. Dalším druhem je nehojný a téměř ohrožený, suchomilný běžník Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) (běžník stepní), který se vyskytuje na povrchu mezi kameny a trávou na xerotermních biotopech, zejména na stepních a lesostepních lokalitách. Za zmínku rovněž stojí i zjištěný výskyt nepříliš hojného a téměř ohroženého běžníka Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 (běžník poutavý) s těžištěm svého výskytu přednostně na území Mezofytika, například na křovinách a bylinné vegetaci vlhkých a stinných listnatých lesů a jejich okrajů (zejména tvrdý luh).© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

Fotografie

Ozyptila atomaria

Ozyptila brevipes


Ozyptila claveataOzyptila praticolaOzyptila scabricula

Ozyptila truxStatistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1122 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 99 53 16 130
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 2 0 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 361 131 19 245
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 512 65 14 127
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 8 1 0 4
Ozyptila rauda Simon, 1875 12 6 108 15
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 65 30 3 63
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 52 11 0 22
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1075 228 108 306
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 4 16 4 21
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 2 0 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 14 19 0 24
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 9 15 12 19
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 3 8 0 7
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 4 0 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 20 24 4 37
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 5 5 0 8
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 10 14 0 16
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 4 13 1 15
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 5 0 4
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 14 13 1 22
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 5 0 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 3
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 2 1 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 0 0 6
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 8 1 4
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
raSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
?SamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1055 použitých nálezů)
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 25 17 2 36
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 80 44 18 75
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 9 4 0 3
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 7 11 0 12
Ozyptila rauda Simon, 1875 9 2 6 12
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 20 14 0 31
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 11 11 3 16
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 124 68 1 67
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 3
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 2 0 0 2
Ozyptila rauda Simon, 1875 0 3 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 21 10 2 14
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 4 0 3
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 23 10 1 23
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 17 2 0 14
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 25 15 3 18
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 20 27 5 21
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 19 8 0 11
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 1 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 3 0 4
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 184 37 7 62
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 6 3 0 8
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 45 16 0 25
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 5 3 0 6
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 20 3 1 5
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 54 19 1 35
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 77 17 1 16
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 249 45 84 22
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 302 38 12 32
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 5 2 0 5
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 6 1 0 6
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 6 0 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 88 25 19 20
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 3 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 3
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 4 1 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 62 16 0 26
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 5 2 0 7
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 8 0 0 7
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 21 3 0 9
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 12 0 0 9
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 2 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 92 34 5 26
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 3 0 0 5
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 3 0 0 4
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 5
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 2 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 2 0 6
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 5 4 0 6
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 5 2 0 5
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 7 1 0 7
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 2 5 0 7
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 4 1 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 15 7 1 7
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 39 8 3 15
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 14 6 2 15
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 4 3 0 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 5 1 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 4 3 0 7
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 1 0 2
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 78 10 6 14
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 7 3 0 9
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 4 4 0 4
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 10 0 0 6
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 5 0 3
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 9 4 0 8
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 2 1 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 10 1 0 7
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 0 0 1
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 0 0 2
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 8 1 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 1 0 4
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 152 22 3 9
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 1 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 1 0 2
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 14 5 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 0 0 2
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 3 0 0 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 4 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 1 3
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 1 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 1 0 3
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 4 1 0 4
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 3 3 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 8 12 7
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 22 3 0 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 4 0 5
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 10 1 0 3
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 5 0 3
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 3 0 7
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 6 0 0 5
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 0 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 2 0 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 7 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 2 0 0 2
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 2 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 1 1 3
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 2 1 4
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 17 4 0 5
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 3 0 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 0 0 2
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 2 3 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 2
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 1 0 2
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 6 0 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 8 0 0 2
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 1 0 3
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 3 0 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 0 0 1
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 1 1
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 2 0 0 1
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 17 1 0 2
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 2 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 1 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020