Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 15× 325× 309× 658×

Xysticus kochi Thorell, 1872

České jménoběžník Kochův
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy658 nálezů, 165 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed (Preference: Nízká)
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (657 použitých nálezů)
Xysticus kochi Thorell, 1872 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past817189146337
Individuální sběr5245075
Smyk3850061
Prosev63010
Sklepávání2607
Neurčeno110891151
Žlutá miska157016
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (658 použitých nálezů)
Xysticus kochi Thorell, 1872 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenolomy375011
Ruderály484012
Lesostepní doubravy5306
Neurčeno53520958356
Mezofilní louky193010
Suché louky3633040
Pozemní komunikace1001
Travnaté stepi25105
Louky1212012
Suché lesní lemy1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0303
Lužní lesy nížin33004
Lesní okraje5308
Nízké xerofilní křoviny1201
Písčiny106013
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Úhory8206
Paseky1001
Vřesoviště nižších poloh2203
Xerotermní travinobylinná společenstva9121024
Suché křoviny0202
Ostatní pole14709
Slaniska2103
Pastviny4104
Suťové a roklinové lesy1001
Skalní stepi na jiných horninách0101
Jeskyně1001
Polní biotopy5202
Vnější stěny budov1001
Okraje silnic3001
Skalní stepi na vápenci3619435
Stinné skály nižších poloh7404
Interiéry budov2103
Luční ostřicové mokřady0302
Louky a pastviny3303
Horské bučiny1001
Haldy a výsypky1128514
Ovocné sady s luční vegetací4217019
Kamenité suti nižších poloh3103
Močály3103
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2102
Porosty borůvek6105
Mokré louky166011
Mokřadní olšiny0202
Bylinné porosty břehů2101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Lesy1101
Suché doubravy2102
Rašeliniště1001
Výsadby jehličnanů1001
 SamciSamiceMláďataNálezy