Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 13× 301× 121× 440×

Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837

České jménoběžník dvoupruhý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy440 nálezů, 174 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2023 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid (Preference: Vysoká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (440 použitých nálezů)
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past415822209
Žlutá miska4002
Smyk2141056
Individuální sběr4445263
Prosev111010
Neurčeno2614097
Sklepávání5103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (440 použitých nálezů)
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokřady2102
Louky80012
Vřesoviště nižších poloh1102
Mezofilní louky4910221
Lesy0001
Paseky12106
Travnaté stepi4003
Mokré louky7522040
Suché louky5826032
Neurčeno87500147
Suché křoviny7203
Nízké xerofilní křoviny1001
Xerotermní travinobylinná společenstva247016
Močály0202
Reliktní bory na skalách1304
Rašeliniště3205
Horská vřesoviště0001
Pastviny4913010
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin4003
Slaniska1001
Luční ostřicové mokřady1405
Louky a pastviny4808
Úhory316013
Porosty borůvek192010
Louky1312229
Suché doubravy3104
Haldy a výsypky1003
Lesní okraje2107
Lesy1001
Stinné skály nižších poloh2001
Bylinné porosty břehů1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody1302
Ovocné sady a vinohrady1001
Horské bučiny1101
Kamenolomy5102
Lesostepní doubravy5106
Ostatní pole0001
Přirozené lesy2001
Kamenité suti nižších poloh2002
Skalní stepi na vápenci183012
Břehy tekoucích vod4103
Vlhké lesní lemy7204
Lesní cesta1001
Ovocné sady s luční vegetací2404
Výsadby listnáčů1202
Výsadby jehličnanů2002
Lužní lesy nížin0101
 SamciSamiceMláďataNálezy