Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 12× 17× 665× 236× 930×

Xysticus cristatus (Clerck, 1757)

České jménoběžník obecný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy930 nálezů, 263 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Holop. (I
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (929 použitých nálezů)
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání1142036
Zemní past61116928407
Smyk7913819144
Individuální sběr56855106
Neurčeno1301005218
Žlutá miska2002
Prosev1111015
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (930 použitých nálezů)
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny0303
Suché louky3630042
Louky42014
Lesostepní doubravy265010
Mezofilní louky11219233
Vlhké lesní lemy0101
Neurčeno2501296321
Suché lesní lemy1001
Vřesoviště nižších poloh1302
Lužní lesy nížin2404
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin7105
Podmáčené smrčiny0301
Lesní okraje711022
Bylinné porosty břehů1203
Suťové a roklinové lesy0001
Lesy0003
Ovocné sady s luční vegetací2832042
Kamenolomy51105
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2002
Xerotermní travinobylinná společenstva5429339
Mokré louky5431154
Travnaté stepi2001
Rašeliniště139022
Slaniska2002
Výsadby listnáčů1403
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod5107
Dubohabřiny1101
Kukuřičná pole3002
Suché doubravy8606
Obilná pole2001
Vlhké doubravy1001
Ostatní pole173015
Jeskyně0101
Paseky84011
Luční ostřicové mokřady3605
Pastviny2211012
Úhory24609
Skalní stepi na vápenci229227
Suché křoviny912010
Močály4808
Bučiny nižších poloh6404
Rašelinné bory0101
Louky8561058
Interiéry budov4004
Louky a pastviny1218016
Kamenité suti nižších poloh0202
Břehy tekoucích vod414011
Porosty borůvek2305
Horské bučiny3103
Stojaté a pomalu tekoucí vody0202
Reliktní bory na skalách3406
Haldy a výsypky973813
Mokřadní olšiny0303
Ovocné sady a vinohrady2101
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0251
Výsadby jehličnanů77013
Ruderály99010
Lesy3104
alpínské trávníky7108
Acidofilní bory3003
Lesní cesta0101
Přirozené lesy0202
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2001
Polní biotopy2002
Stinné skály nižších poloh0202
Písčiny1302
 SamciSamiceMláďataNálezy