Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Not endangered 12x 17x 665x 150x 844x

Xysticus cristatus (Clerck, 1757)

Czech nameběžník obecný
Threat levelNot endangered
Records844 nálezů, 237 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2017 , Filip Trnka
Distribution areaPalaearctic - Holop. (I
Phytogeographic areaThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600-900

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (627 used records)
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr56835104
Zemní past54915828359
Smyk6312119115
Žlutá miska2002
Prosev1111015
Sklepávání937031
Eklektor0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (543 used records)
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
pískovny2001
výsadby listnáčů1001
mezofilní louky4103
Lesní paseky84011
Xerotermní travinobylinná společenstva5329338
Přechodová rašeliniště0202
Vrchoviště5207
Pískovna4103
Slatiniště3605
Lesní okraje710021
Vlhké louky5230149
Pastviny111007
Luční úhory2506
Skalní stepi na vápencových podkladech229227
Floristicky pestré křoviny6904
Kamenolom51004
Močály4808
Acidofilní bukové bučiny0302
Rašelinné březiny a bory0101
Louky8561058
Interiéry budov3003
Křovinatý plášť lesa0101
Mezofilní louky9417223
Rašeliniště a slatiniště85011
Louky a pastviny1218016
Kamenité sutě0202
Xerotermy na jiných podkladech3329038
Břehy tekoucích vod414011
Ovocné sady2231040
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2305
Horské buko-jedlové lesy3103
Stojaté a pomalu tekoucí vody0202
Polní meze11105
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2104
Reliktní bory na skalních podkladech3406
Haldy a výsypky973813
Bažinné olšiny0303
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Ovocné sady a vinohrady2101
Trnkové křoviny1102
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0251
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy25509
Rákosiny, orobincové porosty4106
Polní cesta0303
Kulturní lesy0101
Slaniska1001
Ruderály3403
Lesy3104
Urbánní biotopy6507
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky7108
Kultury listnáčů0402
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Pole170011
Smrkové monokultury4408
Acidofilní bory3003
Květnaté bučiny6102
Křoviny a skupiny stromů mimo les2103
Polní úhory22103
Lesní cesta0101
Přirozené lesy0202
Bylinné porosty na březích potoků a řek1102
Lužní lesy0201
Parky2001
Borové monokultury2102
Polní biotopy2002
Pískovcová skalní města0202
Kultury jehličnanů1102
Písečné přesypy1302
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků0101
Sklepy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords