Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 96× 51× 151×

Synageles venator (Lucas, 1836)

České jménoskákavka štíhlá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy151 nálezů, 86 kvadrátů
První nález 1940, B. Tomšík, Miller 1947
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (151 použitých nálezů)
Synageles venator (Lucas, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1121435
Smyk9252336
Prosev1428
Vysavač5502
Neurčeno1627346
Zemní past3507
Pozorování0001
Žlutá miska4307
Nárazová past1001
Sklepávání2538
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (151 použitých nálezů)
Synageles venator (Lucas, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1304
Písčité břehy0101
Neurčeno26301154
Bylinné porosty břehů1414
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0202
Mokré louky2438
Ostřicové porosty stojatých vod0202
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3417
Rašeliniště3429
Louky0303
Močály36511
Slaniska0202
Suché doubravy0101
Mezofilní louky0101
Okraje silnic1002
Zahrady0001
Vnější stěny budov3003
Interiéry budov0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0202
Suché křoviny1102
Lesní okraje0403
Suché louky0524
Paseky0525
Ovocné sady s luční vegetací1203
Haldy a výsypky2002
Pastviny1001
Břehy tekoucích vod1001
Ruderály1153
Ostatní pole1001
Polní biotopy0011
Horské bučiny1101
Lesní cesta0201
Skalní stepi na vápenci0324
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy