Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 146× 40× 199×

Attulus pubescens (Fabricius, 1775)

České jménoskákavka okenní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy199 nálezů, 90 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2019 , Radek Šich
Areál rozšířeníEuropean (Amur-Maritime area
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Tree trunks
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška200-850

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (199 použitých nálezů)
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno2225073
Zemní past3019542
Individuální sběr7234675
Prosev3504
Smyk5404
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (199 použitých nálezů)
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno43332102
Vnější stěny budov168011
Lesostepní doubravy1203
Osluněné skály nižších poloh1001
Suťové a roklinové lesy1102
Skály a sutě v horách2001
Porosty borůvek2102
Suché louky7805
Stinné skály nižších poloh10208
Interiéry budov4408
Louky4003
Skalní stepi na vápenci1001
Haldy a výsypky0102
Kamenité suti nižších poloh2517229
Ostatní pole5425
Lesní okraje4154
Kamenolomy1001
Obhospodařované pozemky1001
Suché doubravy2002
Ruderály0202
Vlhké lesní lemy0101
Lužní lesy nížin0101
Skalní a suťové biotopy0101
Horské bučiny1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Rašeliniště1001
 SamciSamiceMláďataNálezy