Records by time  
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Not endangered 255× 82× 343×

Harpactea hombergi (Scopoli, 1763)

Czech namešestiočka štíhlá
Threat levelNot endangered
Records343 nálezů, 86 kvadrátů
First record 1929, E. Nielsen & J. Roubal, Schenkel 1929; Baum 1929
Last record 2022
Distribution areaEuropean - Me. (Af.
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude200-1000

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (343 used records)
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev1419918
Zemní past12710117155
Individuální sběr414925751
Fotografie0001
Neurčeno54551107
Smyk5204
Eklektor11135
Sklepávání2302
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (343 used records)
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zahradnicky utvářené zahrady a parky8802
Neurčeno50576136
Lesostepní doubravy1313014
Reliktní bory na skalách815310
Lesy1404
Kamenité suti nižších poloh3926540
Suché doubravy2816428
Výsadby listnáčů18192467
Dubohabřiny10701
Paseky1001
Suťové a roklinové lesy7428
Stinné skály nižších poloh1624821
Suché louky134014
Lesní okraje412410
Ovocné sady s luční vegetací1001
Bučiny nižších poloh5719
Kamenolomy1022
Porosty borůvek3303
Přirozené lesy5417
Horské bučiny0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0503
Výsadby jehličnanů0213
Mokřadní olšiny1001
Acidofilní bory117413
Suché křoviny0001
Mezofilní louky0202
Horské smrčiny1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords