Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Not endangered 121× 33× 165×

Neriene radiata (Walckenaer, 1841)

Czech nameplachetnatka kupolovitá
Threat levelNot endangered
Records165 nálezů, 92 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2023 , Kryštof Rückl
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude200-900

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (165 used records)
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr2077663
Prosev5828
Smyk1944235
Zemní past414424
Neurčeno1013034
Sklepávání1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (165 used records)
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Suťové a roklinové lesy1616
Rašeliniště719013
Suché louky2203
Reliktní bory na skalách1232
Lesní okraje2304
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1101
Mokré louky0201
Výsadby jehličnanů510713
Lesy0001
Bučiny nižších poloh1202
Neurčeno1950062
Horské bučiny0303
Výsadby listnáčů0101
Horské smrčiny0202
Suché lesní lemy0101
Pastviny2201
Porosty borůvek0203
Kamenolomy3304
Kamenité suti nižších poloh71208
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Močály0403
Suché doubravy1224
Skalní a suťové biotopy1401
Lesy0202
Úhory1202
Stinné skály nižších poloh0403
Bahnité břehy0101
Břehy tekoucích vod0112
Písčiny0101
Rašelinné bory0004
Acidofilní bory1504
Luční ostřicové mokřady0201
Lužní lesy nížin0101
Paseky2102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Bylinné porosty břehů1201
 MalesFemalesJuvenilesRecords