Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Endangered 2x 3x 366x 69x 440x

Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834)

Czech nameslíďák dvoupruhý
Threat levelEndangered
Records440 nálezů, 49 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2020 , Radek Šich, Kryštof Rückl, Petr Beneš
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Bibliography

© Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (343 used records)
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr100925150
Žlutá miska2504
Zemní past19331038282275
Smyk3505
Prosev211428
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (309 used records)
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Xerotermní travinobylinná společenstva78872324
pískovny0101
suché lesní lemy1201
písčiny1001
Xerotermy na jiných podkladech7804396994
Cesty, silnice1001
Skály nižších a středních výšek3403
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1819114
Pastviny81536
Louky a pastviny4651634229
Ruderály2101
Urbánní biotopy1001
Těžební jámy1202
Skalní stepi na vápencových podkladech29921517289
Acidofilní bory59503
Trnkové křoviny1225107
Lesní okraje2012
Křovinatý plášť lesa0101
Ovocné sady4902
Kamenolom6101
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0101
Borové monokultury5013
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy34591216
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků411675
Polní meze0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords