Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Not endangered 206× 22× 240×

Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836)

Czech nameplachetnatka vidlicová
Threat levelNot endangered
Records240 nálezů, 102 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2023 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies (Preference: Vysoká)
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude200-1450

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (240 used records)
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování0101
Sklepávání189517972
Individuální sběr8295842
Smyk720922
Nárazová past0101
Neurčeno727855
Zemní past12241734
Prosev16259
Eklektor0704
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (240 used records)
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Suťové a roklinové lesy04336
Rašeliniště5476532
Horské smrčiny5133219
Podmáčené smrčiny122144
Mokré louky3648
Bučiny nižších poloh0425
Neurčeno2105246
Výsadby jehličnanů11353441
Horské bučiny1214
Kamenolomy0021
Mokřadní vrbiny11022
Porosty borůvek1614
Břehy tekoucích vod0295
Pastviny0302
Rašelinné bory1101
Vlhké lesní lemy1011
Louky1115
Luční ostřicové mokřady11314
Suché křoviny0202
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4407
Lesní okraje1236
Písčiny0011
Bylinné porosty břehů0101
Lesy3303
Suché louky2001
Močály00178
Mokřadní olšiny0021
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Ruderály0011
Ovocné sady s luční vegetací0111
Stinné skály nižších poloh0112
Výsadby listnáčů0142
Lesní cesta1186
Kamenité suti nižších poloh0011
Přirozené lesy0012
Paseky8612
alpínské trávníky0801
Reliktní bory na skalách0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords