Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 527× 22× 555×

Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875)

České jménoplachetnatka pentlicová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy555 nálezů, 101 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníEuropean - Me.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška200-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (555 použitých nálezů)
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past6403230367
Prosev1425024
Vysavač0101
Smyk3709
Neurčeno2221045
Individuální sběr2127034
Eklektor3380271
Sklepávání11004
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (554 použitých nálezů)
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno4440075
Lesy1352100183
Suťové a roklinové lesy3003
Mokré louky5004
Reliktní bory na skalách8706
Lesní okraje6609
Rašeliniště3608
Suché louky5407
Bučiny nižších poloh57010
Rašelinné bory0506
Močály1102
Dubohabřiny3203
Paseky3608
Porosty borůvek119012
Suché doubravy1916020
Výsadby jehličnanů6149268
Pastviny0502
Lesostepní doubravy2622023
Kamenité suti nižších poloh112011
Xerotermní travinobylinná společenstva2204
Louky a pastviny0101
Stinné skály nižších poloh247013
Lesy vyšších poloh a strmých svahů8404
Výsadby listnáčů2103
Horské smrčiny2003
Podmáčené smrčiny0101
Kamenolomy0101
Acidofilní bory25660027
Mokřadní olšiny2002
Přirozené lesy2610018
Ovocné sady s luční vegetací53103
Suché křoviny2102
Ruderály0303
Luční ostřicové mokřady3103
Polní biotopy2101
Horské bučiny0101
Úhory1001
alpínské trávníky1001
Louky0001
Břehy tekoucích vod1101
 SamciSamiceMláďataNálezy