Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 77× 69× 146×

Episinus angulatus (Blackwall, 1836)

České jménosnovačka hranatá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy146 nálezů, 84 kvadrátů
První nález 1958, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Nízká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer (Preference: Nízká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer (Preference: Nízká)
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (146 použitých nálezů)
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1018835
Sklepávání1012
Zemní past1111525
Prosev651622
Smyk44210
Vysavač1403
Neurčeno114137
Žlutá miska1001
Eklektor35311
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (146 použitých nálezů)
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály1001
Horské smrčiny1102
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Neurčeno1716659
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)1001
Lužní lesy nížin1416
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny3003
Suťové a roklinové lesy0133
Mokré louky0165
Lesní okraje0101
Písčiny0101
Bylinné porosty břehů0011
Mezofilní louky0303
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2023
Luční ostřicové mokřady0022
Vřesoviště nižších poloh0112
Močály1012
Suché lesní lemy0101
Travnaté stepi0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Bučiny nižších poloh3102
Písčité břehy1001
Dubohabřiny0001
Vlhké doubravy0101
Výsadby listnáčů0101
Suché louky2225
Rašeliniště2002
Reliktní bory na skalách1112
Louky a pastviny0202
Stinné skály nižších poloh0011
Lesy3238
Výsadby jehličnanů1326
Horské biotopy1001
Suché doubravy0202
Kamenité suti nižších poloh1001
Louky2102
Haldy a výsypky1101
Xerotermní travinobylinná společenstva1011
Kamenolomy0011
Štěrkové břehy řek0011
Acidofilní bory1012
Mokřadní olšiny1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Suché křoviny0001
 SamciSamiceMláďataNálezy