Records by time  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Not endangered 138× 195× 341×

Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837)

Czech nameskálovka černá
Threat levelNot endangered
Records341 nálezů, 84 kvadrátů
First record 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2023 , Eduard Ezer
Distribution areaEuropean - Me. (Az.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude150-600

Bibliography

 © Oto Zimmermann

The invertebrates of the Macocha Abyss, Moravian Karst, Czech Republic, were collected in 2007–2008 and 222 species were identified in total. The relative abundance of individual taxa of land snails, harvestmen, pseudoscorpions, spiders, millipedes, centipedes, terrestrial isopods, beetles, and ants was evaluated. The cold-adapted mountain and subterranean species inhabit the bottom and lower part of the abyss, whereas the sun-exposed rocky margins were inhabited by thermophilous species. Macocha harbors several threatened species that are absent or very rare in the surrounding habitats. In the forest landscape, the Macocha Abyss represents a natural habitat with a distinct microclimatic gradient, and is an excellent refuge area for psychrophilous as well as thermophilous species, which significantly contributes to maintenance of landscape biodiversity.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (340 used records)
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Podzemní trubkové pasti0201
Zemní past50928919222
Individuální sběr169222
Vysavač0101
Fotografie0101
Neurčeno2540890
Smyk1001
Prosev1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (341 used records)
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Suché louky7054030
Lesostepní doubravy592509
Louky0202
Kamenolomy10507
Dubohabřiny1104
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)417010
Neurčeno2091378165
Ruderály0011
Suché doubravy211209
Suché křoviny4204
Zahradnicky utvářené zahrady a parky7001
Lužní lesy nížin30111522
Okraje silnic351714
Lesy0001
Ovocné sady s luční vegetací0101
Mezofilní louky1303
Suché lesní lemy4002
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Vřesoviště nižších poloh1101
Výsadby listnáčů4101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2101
Lesy2101
Ostatní pole2102
Paseky1201
Travnaté stepi2002
Vlhké doubravy1001
Xerotermní travinobylinná společenstva4807
Stinné skály nižších poloh0202
Břehy tekoucích vod1001
Reliktní bory na skalách3102
Skalní stepi na vápenci2213430
Horské bučiny1001
Kamenité suti nižších poloh2203
Slaniska462105
Močály1001
Louky0101
Lesní okraje1001
Jeskyně1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords