Records by time  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Not endangered 219× 19× 240×

Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897

Czech namezápředník vlhkomilný
Threat levelNot endangered
Records240 nálezů, 98 kvadrátů
First record 1941, F. Miller, Miller 1941
Last record 2022 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude150-1000

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (239 used records)
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk54125172
Individuální sběr20145960
Zemní past627123
Neurčeno2240440
Prosev1739025
Sklepávání921019
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (240 used records)
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod5707
Rašeliniště729019
Ostřicové porosty stojatých vod729015
Močály33132151
Neurčeno18341250
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Haldy a výsypky0101
Slaniska2002
Výsadby jehličnanů5512
Bylinné porosty břehů2630017
Mokré louky1667147
Horské smrčiny1001
Břehy tekoucích vod0403
Porosty borůvek1503
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Mokřadní olšiny0202
Lesní okraje0202
Luční ostřicové mokřady338010
Mezofilní louky0101
Paseky1502
Výsadby listnáčů1101
Louky1501
 MalesFemalesJuvenilesRecords