Nálezy podle období  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 219× 18× 239×

Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897

České jménozápředník vlhkomilný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy239 nálezů, 97 kvadrátů
První nález 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález 2020 , Petr Dolejš, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (239 použitých nálezů)
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk54125172
Individuální sběr20145960
Zemní past627123
Neurčeno2240440
Prosev1739025
Sklepávání921019
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (239 použitých nálezů)
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště729019
Ostřicové porosty stojatých vod729015
Močály33132151
Neurčeno18341250
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Haldy a výsypky0101
Slaniska2002
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod4606
Výsadby jehličnanů5512
Bylinné porosty břehů2630017
Mokré louky1667147
Horské smrčiny1001
Břehy tekoucích vod0403
Porosty borůvek1503
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Mokřadní olšiny0202
Lesní okraje0202
Luční ostřicové mokřady338010
Mezofilní louky0101
Paseky1502
Výsadby listnáčů1101
Louky1501
 SamciSamiceMláďataNálezy