Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered 12× 349× 43× 404×

Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Czech namepavučenka palcovitá
Threat levelNot endangered
Records404 nálezů, 99 kvadrátů
First record 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Last record 2023 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1450

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (404 used records)
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev2353052
Smyk820012
Zemní past201360159
Neurčeno838663
Individuální sběr1432023
Sklepávání0202
Eklektor9988093
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (404 used records)
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Kamenité suti nižších poloh0202
Mezofilní louky1102
Vřesoviště nižších poloh0101
Neurčeno64686102
Mokré louky95010
Rašeliniště2835039
Louky0001
Lesy7242073
Ostřicové porosty stojatých vod1203
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Stinné skály nižších poloh221012
Bylinné porosty břehů2103
Výsadby jehličnanů8961075
Podmáčené smrčiny0403
Mokřadní olšiny1013012
Rašelinné bory5004
Dubohabřiny1001
Porosty borůvek1001
Břehy tekoucích vod0202
Reliktní bory na skalách0303
Močály1203
Suché doubravy1203
Kamenolomy0202
Lesní okraje1504
Písčiny0101
Luční ostřicové mokřady4104
Suché louky3001
Acidofilní bory15709
Haldy a výsypky3003
Paseky3104
Bučiny nižších poloh0101
Přirozené lesy2006
Horské smrčiny3001
Suché křoviny1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Horské bučiny1001
Výsadby listnáčů1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody4202
Lužní lesy nížin2203
Úhory1001
alpínské trávníky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords