Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Helophora insignis (Blackwall, 1841) Not endangered 307× 21× 330×

Helophora insignis (Blackwall, 1841)

Czech nameplachetnatka podzimní
Threat levelNot endangered
Records330 nálezů, 96 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2021 , Antonín Kůrka
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude150-1100

Bibliography

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (330 used records)
Helophora insignis (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk2541897647
Prosev61739
Neurčeno28915210100
Individuální sběr4855523
Zemní past122176115140
Sklepávání305843511
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (330 used records)
Helophora insignis (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno33119534118
Bylinné porosty břehů353306
Lužní lesy nížin258237522
Dubohabřiny2102
Vlhké doubravy1001
Mokřadní olšiny66812529
Bučiny nižších poloh13430019
Mokré louky0123
Suché doubravy299010
Kamenité suti nižších poloh1303
Rašeliniště2102
Rašelinné bory0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1837
Horské smrčiny1506
Suťové a roklinové lesy55382219
Močály1102
Xerotermní travinobylinná společenstva00101
Břehy tekoucích vod1416013
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1302
Lesy5657
Haldy a výsypky0002
Přirozené lesy5114110
Výsadby jehličnanů1415
Horské bučiny538177
Ostřicové porosty stojatých vod0011
Lesní cesta0212
Podmáčené smrčiny5855
Výsadby listnáčů2401
Pozemní komunikace0201
Lesní okraje07219
Kamenolomy0112
Suché louky1102
Suché křoviny0102
Písčité břehy0101
Lesostepní doubravy5906
Ruderály0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords