Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria antica (Wider, 1834) Not endangered 281× 46× 331×

Walckenaeria antica (Wider, 1834)

Czech namepavučenka dýmková
Threat levelNot endangered
Records331 nálezů, 99 kvadrátů
First record 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record 2022 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1550

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (331 used records)
Walckenaeria antica (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past18218248226
Individuální sběr3643041
Neurčeno1514037
Prosev11008
Sklepávání5002
Eklektor712012
Smyk2505
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (331 used records)
Walckenaeria antica (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lužní lesy nížin1017017
Neurčeno3863178
Rašeliniště2853040
Suché doubravy5703
Louky a pastviny0101
Horské bučiny0101
Lesy3433047
Kamenité suti nižších poloh2204
Stinné skály nižších poloh0101
Okraje silnic0702
Mokré louky22506
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin5002
Horské biotopy5505
Dubohabřiny2102
Výsadby jehličnanů1818022
Vlhké lesní lemy0202
Močály3102
Rašelinné bory3001
Porosty borůvek137017
Písčiny5104
Haldy a výsypky924710
Skály a sutě v horách0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1405
Suché louky211012
Reliktní bory na skalách0302
alpínské trávníky21006
Štěrkové břehy řek0001
Ostatní pole0001
Úhory3406
Louky0204
Přirozené lesy0101
Výsadby listnáčů0101
Horské smrčiny0101
Lesní okraje1203
Suché křoviny1404
Lesostepní doubravy2304
Ovocné sady s luční vegetací3001
Skalní stepi na vápenci7208
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2001
Paseky3002
 MalesFemalesJuvenilesRecords