Nálezy podle období  
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 133× 59× 197×

Zora silvestris Kulczyński, 1897

České jménozora lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy197 nálezů, 85 kvadrátů
První nález 1931, F. Miller, Kůrka 2000a
Poslední nález 2021 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry (Preference: Vysoká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded (Preference: Vysoká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška200-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (197 použitých nálezů)
Zora silvestris Kulczyński, 1897 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past74567108
Prosev2235
Individuální sběr611418
Vysavač0101
Neurčeno1720360
Smyk2103
Eklektor2101
Sklepávání0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (197 použitých nálezů)
Zora silvestris Kulczyński, 1897 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno3119379
Mokré louky3023
Rašeliniště44110
Výsadby listnáčů0101
Suché doubravy10605
Suché lesní lemy0101
Pastviny4201
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Xerotermní travinobylinná společenstva8218
Dubohabřiny3514
Porosty borůvek2004
Písčiny0101
Suché louky617218
Výsadby jehličnanů4226
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod6406
Lesy2204
Stinné skály nižších poloh2002
Kamenolomy0101
Mezofilní louky0101
Reliktní bory na skalách1102
Lesní okraje2206
Mokřadní olšiny0101
Skalní stepi na vápenci2427
Luční ostřicové mokřady0021
Haldy a výsypky0101
Acidofilní bory0101
Bučiny nižších poloh0101
Přirozené lesy0202
Kamenité suti nižších poloh0201
Lesostepní doubravy118115
Paseky0101
Vlhké lesní lemy1001
Suché křoviny0001
 SamciSamiceMláďataNálezy