Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 10× 242× 149× 407×

Alopecosa trabalis (Clerck, 1757)

České jménoslíďák křovinný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy407 nálezů, 93 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Jiří Stanovský
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (407 použitých nálezů)
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past610184105233
Prosev35716
Individuální sběr120351450
Fotografie1001
Neurčeno59381109
Žlutá miska0202
Smyk3304
Sklepávání2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (407 použitých nálezů)
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky105401332
Louky2007
Neurčeno2428367185
Travnaté stepi5003
Kamenolomy40416
Suché křoviny6407
Lesy0001
Suché lesní lemy1001
Mezofilní louky8004
Suťové a roklinové lesy1001
Paseky376215
Dubohabřiny0001
Vřesoviště nižších poloh4002
Xerotermní travinobylinná společenstva3113515
Skalní stepi na jiných horninách1001
Suché doubravy2614111
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Louky0112
Reliktní bory na skalách3112
Okraje silnic0011
Lesní okraje245520
Vlhké lesní lemy7805
Haldy a výsypky0001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Louky a pastviny1001
Porosty borůvek205010
Skalní stepi na vápenci1081107
Slaniska00191
Lesostepní doubravy4010318
Acidofilní bory8906
Ovocné sady s luční vegetací442303
Výsadby jehličnanů3306
Mokré louky12206
Ruderály8303
Luční ostřicové mokřady0101
Kamenité suti nižších poloh0101
Ostatní pole2003
Úhory818212
Lesní cesta29201
Pastviny2001
Výsadby listnáčů1001
 SamciSamiceMláďataNálezy