Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 120× 57× 183×

Entelecara acuminata (Wider, 1834)

České jménopavučenka dlouhohlavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy183 nálezů, 90 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2024 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-950

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (182 použitých nálezů)
Entelecara acuminata (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev51309
Zemní past1114217
Smyk2616028
Nárazová past8007
Neurčeno3135067
Sklepávání2655034
Žlutá miska1001
Individuální sběr1213017
Eklektor1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (183 použitých nálezů)
Entelecara acuminata (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Bučiny nižších poloh0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny5406
Neurčeno4031074
Lužní lesy nížin1011014
Suché křoviny6805
Dubohabřiny3002
Kamenolomy1203
Písčiny2102
Mokré louky6705
Zahradnicky utvářené zahrady a parky9102
Suťové a roklinové lesy4104
Vlhké doubravy1102
Suché lesní lemy0101
Mezofilní louky1001
Bylinné porosty břehů1001
Xerotermní travinobylinná společenstva3808
Lesní okraje2304
Louky a pastviny0201
Ruderály0101
Kamenité suti nižších poloh1001
Louky1203
Horské bučiny1102
Suché doubravy1303
Močály2303
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2001
Suché louky1605
Břehy tekoucích vod0403
Lesostepní doubravy1001
Pastviny1101
Mokřadní olšiny4202
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0202
Výsadby jehličnanů5804
Stinné skály nižších poloh0101
Porosty borůvek0201
Luční ostřicové mokřady2502
Rašeliniště1102
Lesy1202
Ovocné sady s luční vegetací0201
Přirozené lesy2101
Interiéry budov1001
Haldy a výsypky0021
Horské smrčiny0101
Výsadby listnáčů11802
 SamciSamiceMláďataNálezy