Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Not endangered 357× 36× 401×

Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836)

Czech namepavučenka velkonosá
Threat levelNot endangered
Records401 nálezů, 110 kvadrátů
First record 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record 2022 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-S (Gr., Az., Ar.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude200-1300

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (401 used records)
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past3761630270
Prosev1426025
Individuální sběr917021
Neurčeno1716049
Smyk81408
Eklektor1915026
Sklepávání1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (401 used records)
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lužní lesy nížin5505
Neurčeno5850080
Louky0003
Lesy0001
Suťové a roklinové lesy0202
Horské smrčiny479015
Dubohabřiny2002
Mokřady0001
Bučiny nižších poloh5509
Reliktní bory na skalách1203
Luční ostřicové mokřady1102
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Suché doubravy3925014
Stinné skály nižších poloh1335027
Lesy7136071
Kamenité suti nižších poloh1203
Rašeliniště82010
Rašelinné bory0102
Horské bučiny13407
Porosty borůvek5002
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Lesní okraje4206
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2102
Výsadby jehličnanů8740071
Haldy a výsypky0003
Přirozené lesy163011
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3104
Skalní a suťové biotopy1202
Mokré louky0001
Výsadby listnáčů81004
Acidofilní bory304014
Mokřadní olšiny1203
Paseky1103
Břehy tekoucích vod1001
Suché křoviny4004
Lesostepní doubravy1304
Podmáčené smrčiny1102
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Polní biotopy4002
Stojaté a pomalu tekoucí vody8201
 MalesFemalesJuvenilesRecords