Records by time  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Not endangered 203× 93× 296×

Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866)

Czech nameskálovka vlhkomilná
Threat levelNot endangered
Records296 nálezů, 93 kvadrátů
First record 1958, F. Miller, Kůrka 1994e
Last record 2021 , Eva Líznarová
Distribution areaPalaearctic - E-S, Kz.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude150-1350

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (296 used records)
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past7151873236
Vysavač1102
Individuální sběr5513017
Neurčeno2511233
Prosev1505
Sklepávání6102
Smyk0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (296 used records)
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno276923102
Lužní lesy nížin509015
Mezofilní louky14209
Mokré louky8311035
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3302
Bylinné porosty břehů5303
Ostřicové porosty stojatých vod9106
Lesy3505
Okraje silnic11403
Rašeliniště4812021
Lesní okraje0103
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod326010
Ovocné sady s luční vegetací172011
Přirozené lesy0001
Haldy a výsypky0005
Stojaté a pomalu tekoucí vody3103
Suché louky1222
Močály13033016
Suché doubravy1001
Kamenolomy1001
Luční ostřicové mokřady7104
Ostatní pole12406
Xerotermní travinobylinná společenstva5502
Mokřadní olšiny14106
Slaniska191105
Pastviny7002
Rašelinné bory1002
Ruderály4103
Bučiny nižších poloh5001
Porosty borůvek0001
Paseky1001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny25505
Louky1001
Polní biotopy10201
Výsadby listnáčů5101
Úhory0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords