Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Not endangered 7x 6x 145x 28x 186x

Parasteatoda simulans (Thorell, 1875)

Czech namesnovačka šálivá
Threat levelNot endangered
Records186 nálezů, 96 kvadrátů
First record 1958, J. Martínek, Buchar 1981a
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťsemi-natural
Humiditysemi-humid
StratumShrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (186 used records)
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr2327038
Zemní past106314
Smyk2510031
Nárazová past103011
Neurčeno2226165
Sklepávání1315114
Eklektor11407
Prosev8206
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (186 used records)
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lužní lesy nížin178015
Jasanoolšové lemy vodotečí0101
Suťové a roklinové lesy4305
Paseky1102
Výsadby jehličnanů3002
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2306
Bučiny nižších poloh2203
Vlhké doubravy3001
Suché doubravy3205
Neurčeno3322174
Bylinné porosty břehů1102
Ruderály2204
Lesní okraje3103
Rašeliniště1202
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Luční ostřicové mokřady1203
Ostatní pole3103
Výsadby listnáčů8804
Horské bučiny2001
Suché louky3705
Močály8205
Stinné skály nižších poloh1202
Mokré louky1102
Bahnité břehy1001
Okraje silnic1001
Ovocné sady s luční vegetací2103
Mokřadní olšiny4314
Břehy tekoucích vod0201
Písčiny1102
Pastviny0101
Polní biotopy0101
Louky1002
Kamenité suti nižších poloh1001
Lesostepní doubravy1101
Interiéry budov1404
Reliktní bory na skalách1001
Horské smrčiny2001
Acidofilní bory1001
Haldy a výsypky0031
Vnější stěny budov0101
Kamenolomy0101
Suché křoviny1505
alpínské trávníky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords