Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 145× 33× 191×

Parasteatoda simulans (Thorell, 1875)

České jménosnovačka šálivá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy191 nálezů, 98 kvadrátů
První nález 1958, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález 2023 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
semi-natural (Preference: Vysoká)
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (191 použitých nálezů)
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2434043
Zemní past106314
Smyk2510031
Nárazová past103011
Neurčeno2226165
Sklepávání1315114
Eklektor11407
Prosev8206
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (191 použitých nálezů)
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vnější stěny budov0202
Lesostepní doubravy1302
Ruderály2405
Bučiny nižších poloh3304
Lužní lesy nížin178015
Jasanoolšové lemy vodotečí0101
Neurčeno3323175
Suťové a roklinové lesy4305
Paseky1102
Výsadby jehličnanů3002
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2306
Vlhké doubravy3001
Suché doubravy3205
Bylinné porosty břehů1102
Lesní okraje3103
Rašeliniště1202
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Luční ostřicové mokřady1203
Ostatní pole3103
Výsadby listnáčů8804
Horské bučiny2001
Suché louky3705
Močály8205
Stinné skály nižších poloh1202
Mokré louky1102
Bahnité břehy1001
Okraje silnic1001
Ovocné sady s luční vegetací2103
Mokřadní olšiny4314
Břehy tekoucích vod0201
Písčiny1102
Pastviny0101
Polní biotopy0101
Louky1002
Kamenité suti nižších poloh1001
Interiéry budov1404
Reliktní bory na skalách1001
Horské smrčiny2001
Acidofilní bory1001
Haldy a výsypky0031
Kamenolomy0101
Suché křoviny1505
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy