Records by time  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Not endangered 131× 83× 220×

Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837)

Czech nameskákavka zebrovitá
Threat levelNot endangered
Records220 nálezů, 100 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2023 , Kryštof Rückl
Distribution areaEuropean (U
Phytogeographic area
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude150-700

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (220 used records)
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Sklepávání716615
Smyk47011
Individuální sběr47481570
Zemní past3622331
Neurčeno3336164
Nárazová past1010014
Fotografie1101
Prosev2104
Eklektor1313010
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (220 used records)
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesostepní doubravy3406
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Suché lesní lemy1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky107611
Ruderály2102
Neurčeno3236187
Vřesoviště nižších poloh1001
Mokřady1002
Lesy5305
Mezofilní louky1001
Lužní lesy nížin1515014
Dubohabřiny0302
Písčiny4506
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Mokré louky1102
Vnější stěny budov2102
Suťové a roklinové lesy6603
Vlhké doubravy2602
Suché křoviny2312
Louky2103
Skalní stepi na vápenci0202
Lesní okraje1915220
Luční ostřicové mokřady1001
Reliktní bory na skalách0202
Louky a pastviny1102
Ovocné sady s luční vegetací2305
Mokřadní olšiny0101
Suché doubravy0101
Výsadby listnáčů51294
Porosty borůvek5114
Písčité břehy0101
Kamenité suti nižších poloh1102
Pastviny5001
Okraje silnic5234
Haldy a výsypky0011
Obhospodařované pozemky2001
Ostatní pole8705
Výsadby jehličnanů2012
Xerotermní travinobylinná společenstva0202
Interiéry budov0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0201
Břehy tekoucích vod4102
Suché louky3501
 MalesFemalesJuvenilesRecords