Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 171× 45× 224×

Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876)

České jménokřižák plachý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy224 nálezů, 104 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, Me.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer (Preference: Nízká)
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-750

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (223 použitých nálezů)
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk34743470
Fotografie103103
Individuální sběr351312390
Neurčeno20571534
Zemní past6518
Prosev1014013
Sklepávání3905
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (222 použitých nálezů)
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály41105
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2304
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod713415
Bylinné porosty břehů1243012
Neurčeno34881966
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3203
Okraje silnic0101
Mokré louky1122619
Suché louky0302
Kamenolomy2415
Vlhké lesní lemy1001
Ostatní pole2503
Ostřicové porosty stojatých vod7806
Lužní lesy nížin4537
Rašeliniště42627
Stojaté a pomalu tekoucí vody6315
Močály6371625
Louky1603
Luční ostřicové mokřady01669
Ovocné sady s luční vegetací1012
Suché křoviny0112
Písčité břehy0101
Písčiny0402
Břehy tekoucích vod9708
Mokřadní olšiny0101
Mezofilní louky1582
Pozemní komunikace0101
Reliktní bory na skalách0101
Haldy a výsypky0051
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1403
 SamciSamiceMláďataNálezy