Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 87× 39× 133×

Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841)

České jménopokoutník štíhlý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy133 nálezů, 81 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
artificial (Preference: Nízká)
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid (Preference: Nízká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Shrub layer (Preference: Vysoká)
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-650

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (133 použitých nálezů)
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování1102
Individuální sběr32521929
Neurčeno1234056
Smyk8181220
Vysavač1001
Zemní past2413217
Žlutá miska1001
Nárazová past1001
Sklepávání102946
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (133 použitých nálezů)
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1304
Suché křoviny4704
Lesostepní doubravy1101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2405
Vnější stěny budov101002
Mokré louky0134
Suché louky1768
Neurčeno1638259
Kamenolomy0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2002
Travnaté stepi2002
Slaniska1001
Pastviny0202
Mezofilní louky0101
Suché lesní lemy1001
Ostřicové porosty stojatých vod0302
Okraje silnic1001
Ruderály243206
Louky1334
Xerotermní travinobylinná společenstva2133
Suché doubravy0032
Močály0223
Luční ostřicové mokřady2302
Lesní cesta0011
Lesy0152
Lužní lesy nížin2182
Ovocné sady s luční vegetací1001
Lesní okraje0001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Haldy a výsypky5012
Interiéry budov1102
Výsadby listnáčů102401
 SamciSamiceMláďataNálezy