Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Not endangered 17x 618x 22x 657x

Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844)

Czech nameplachetnatka zrníčková
Threat levelNot endangered
Records657 nálezů, 115 kvadrátů
First record 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record 2011
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (306 used records)
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past3911744242
Individuální sběr1522030
Prosev2709
Eklektor1524014
Smyk47011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (287 used records)
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
ostřicové porosty stojatých vod0101
Lesy5718018
horské smrčiny3204
Louky199012
rašelinné bory3203
rašeliniště3414020
horská vřesoviště3305
údolní jasanoolšové luhy2102
Močály95013
mokré louky1911017
úhory1001
výsadby jehličnanů4650039
haldy a výsypky0002
osluněné skály nižších poloh1102
travnaté stepi3418
luční ostřicové mokřady15505
Louky a pastviny0101
suťové a roklinové lesy0101
bažinné olšiny3406
reliktní bory na skalách2002
kamenité suti nižších poloh7306
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2506
podmáčené smrčiny2303
mezofilní louky131303
ruderály9503
paseky9509
ovocné sady bez bylinné vegetace12907
kamenolomy1001
lesostepní doubravy9306
suché křoviny6115025
Acidofilní bory9308
bučiny nižších poloh181006
Lesní okraje5608
Xerotermní travinobylinná společenstva114010
bylinné porosty břehů5203
Přirozené lesy1403
dubohabřiny6409
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
železniční náspy1001
Břehy tekoucích vod4002
městské parky1001
obilná pole0101
Kultury listnáčů1001
alpínské trávníky1001
písčiny0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020