Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 328× 37× 374×

Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844)

České jménoplachetnatka zrníčková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy374 nálezů, 119 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed (Preference: Nízká)
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (374 použitých nálezů)
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3931754244
Prosev38011
Individuální sběr1626032
Neurčeno1416159
Smyk95013
Eklektor1524014
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (374 použitých nálezů)
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno4124484
Suťové a roklinové lesy0202
Horské smrčiny6407
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Lesy5718018
Louky199012
Rašelinné bory3203
Rašeliniště3414020
Porosty borůvek3305
Lužní lesy nížin2102
Močály95013
Mokré louky1911017
Úhory1001
Výsadby jehličnanů4650039
Haldy a výsypky0002
Stinné skály nižších poloh1102
Suché louky3418
Luční ostřicové mokřady15505
Louky a pastviny0101
Mokřadní olšiny3507
Reliktní bory na skalách2002
Kamenité suti nižších poloh7306
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2506
Pastviny131303
Ruderály9503
Paseky9509
Ovocné sady s luční vegetací12907
Kamenolomy1001
Lesostepní doubravy9306
Suché křoviny6115025
Acidofilní bory9308
Bučiny nižších poloh181006
Lesní okraje5608
Xerotermní travinobylinná společenstva114010
Bylinné porosty břehů5203
Přirozené lesy1403
Suché doubravy6409
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Podmáčené smrčiny0101
Železniční náspy1001
Břehy tekoucích vod4002
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Ostatní pole0101
Výsadby listnáčů1001
alpínské trávníky1001
Písčiny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy