Records by time  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Not endangered 232× 98× 337×

Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837)

Czech nameběžník lužní
Threat levelNot endangered
Records337 nálezů, 100 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2022 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Tree trunks (Preference: Nízká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude150-650

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (337 used records)
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr12171226
Zemní past5919814158
Vysavač0101
Sklepávání2304
Prosev1212114
Neurčeno2766626124
Nárazová past6202
Smyk0504
Eklektor1814
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (337 used records)
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Ovocné sady s luční vegetací1102
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)1001
Neurčeno270679156
Lužní lesy nížin381601350
Mezofilní louky2203
Dubohabřiny74908
Suché křoviny216010
Suťové a roklinové lesy1203
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1203
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny6001
Výsadby listnáčů38129
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2302
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2101
Vlhké doubravy7102
Suché doubravy26271916
Bučiny nižších poloh0111
Kamenolomy3001
Výsadby jehličnanů5205
Mokřadní olšiny2002
Okraje silnic10103
Xerotermní travinobylinná společenstva2002
Lesní okraje2105
Vlhké lesní lemy6001
Luční ostřicové mokřady3102
Horské smrčiny4002
Lesostepní doubravy5306
Stojaté a pomalu tekoucí vody3101
Haldy a výsypky0102
Přirozené lesy1002
Skalní stepi na vápenci9403
Písčité břehy1001
Suché louky1203
Břehy tekoucích vod0101
Ostatní pole1001
Bahnité břehy16101
Louky a pastviny1001
Mokré louky0102
Louky1102
Ruderály10107
Lesy10006
Kamenité suti nižších poloh0001
Bylinné porosty břehů1001
Močály4003
Rašeliniště0101
Písčiny1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords