Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 467× 25× 496×

Bathyphantes parvulus (Westring, 1851)

České jménoplachetnatka běžná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy496 nálezů, 115 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2023 , Alice Háková
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural (Preference: Vysoká)
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry (Preference: Nízká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid (Preference: Nízká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Nízká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry (Preference: Nízká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1400

Literatura

 © Ondřej Machač
We investigated spider fauna in 6 substitute birch stands in northern Bohemia between 1988 and 1998 in areas destroyed by air pollution. Spiders were caught using either pitfall traps or photoeclectors and each collecting method was evaluated separately. The comparison of results from year 1988 and year 1998 showed an increase in number of individuals but not in number of species. Although no clear trends were found when comparing the data by biodiversity indexes, two distinct clusters separating localities in 1988 and 1998 were found when comparing spider communities by Soerensen's index and cluster analysis. Based on these data we identified species mainly responsible for such changes. Our stud y shows that although biodiversity evaluated by biodiversity indexes and number of species was not changed during ten years of succession, progressive changes in the spider community occur in its structure at the level of single species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (496 použitých nálezů)
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past69479744344
Prosev3407
Individuální sběr2436033
Neurčeno14799175
Smyk5306
Sklepávání10906
Eklektor3033025
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (495 použitých nálezů)
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mezofilní louky4102
Neurčeno2013032894
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1911012
Suché doubravy2205
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin5704
Rašeliniště5239029
Ostřicové porosty stojatých vod222303
Lesy138150973
Okraje silnic4003
Podmáčené smrčiny1001
Dubohabřiny1802
Horské smrčiny1303
Xerotermní travinobylinná společenstva2822015
Ruderály2723012
Bylinné porosty břehů9805
Suché louky211706
Rašelinné bory6103
Močály716012
Mokré louky2220119
Výsadby jehličnanů107105755
Mokřadní olšiny135014
Haldy a výsypky0009
Lužní lesy nížin3803
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Stinné skály nižších poloh0704
Porosty borůvek6005
Ovocné sady a vinohrady0101
Břehy tekoucích vod411011
Luční ostřicové mokřady876708
Kamenité suti nižších poloh2103
Lesní okraje2207
Pastviny41104
Louky1419012
Ostatní pole5405
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Úhory10605
Výsadby listnáčů382205
Paseky132406
Bučiny nižších poloh2202
Lesostepní doubravy7405
Suché křoviny137010
Přirozené lesy1203
Acidofilní bory0101
Ovocné sady s luční vegetací2605
Kamenolomy1401
Lesní cesta3402
Písčiny2001
Horská vřesoviště0101
Skalní stepi na vápenci1001
 SamciSamiceMláďataNálezy