Nálezy podle období  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 132× 41× 183×

Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862

České jménozápředník trávní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy183 nálezů, 92 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1050

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (183 použitých nálezů)
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk914020
Individuální sběr1124030
Neurčeno4555163
Zemní past36233051
Žlutá miska5307
Prosev1204
Sklepávání3608
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (183 použitých nálezů)
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky810018
Kamenolomy1101
Nízké xerofilní křoviny0101
Vřesoviště nižších poloh2304
Kamenité suti nižších poloh1001
Neurčeno38363074
Pastviny8802
Suché doubravy2001
Okraje silnic4002
Rašeliniště4002
Úhory1202
Ostatní pole1203
Močály2204
Mokré louky1304
Louky0203
Haldy a výsypky0002
Písčiny0302
Lesy1202
Ovocné sady s luční vegetací3102
Xerotermní travinobylinná společenstva1825118
Bylinné porosty břehů0101
Luční ostřicové mokřady1102
Louky a pastviny0504
Porosty borůvek5203
Mokřadní olšiny0101
Skalní stepi na vápenci3807
Paseky0102
Suché křoviny1003
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Železniční náspy1001
Lesostepní doubravy1304
Suťové a roklinové lesy0101
Výsadby listnáčů1001
Ruderály1001
Výsadby jehličnanů1001
Lužní lesy nížin0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy