Nálezy podle období  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 132× 43× 185×

Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862

České jménozápředník trávní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy185 nálezů, 94 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1050

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (185 použitých nálezů)
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk914020
Individuální sběr1124030
Neurčeno4555163
Zemní past41243052
Žlutá miska8408
Prosev1204
Sklepávání3608
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (185 použitých nálezů)
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky810018
Kamenolomy1101
Nízké xerofilní křoviny0101
Vřesoviště nižších poloh2304
Travnaté stepi1001
Neurčeno38363074
Pastviny8802
Suché doubravy2001
Suché lesní lemy5101
Suché křoviny4104
Okraje silnic4002
Rašeliniště4002
Úhory1202
Ostatní pole1203
Močály2204
Mokré louky1304
Louky0203
Haldy a výsypky0002
Písčiny0302
Lesy1202
Ovocné sady s luční vegetací3102
Xerotermní travinobylinná společenstva1825118
Bylinné porosty břehů0101
Luční ostřicové mokřady1102
Louky a pastviny0504
Porosty borůvek5203
Mokřadní olšiny0101
Skalní stepi na vápenci3807
Paseky0102
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Železniční náspy1001
Lesostepní doubravy1304
Suťové a roklinové lesy0101
Výsadby listnáčů1001
Ruderály1001
Výsadby jehličnanů1001
Lužní lesy nížin0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy