Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Not endangered 5x 10x 322x 19x 356x

Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833)

Czech namepavučenka bradatá
Threat levelNot endangered
Records356 nálezů, 116 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-S (NA, New Zealand
Phytogeographic areaMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-1200

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (267 used records)
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr2270047
Zemní past206131123194
Žlutá miska1001
Smyk1011011
Prosev45010
Sklepávání0303
Eklektor0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (250 used records)
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
interiéry budov0101
pískovny2001
Slaniska1001
Vrbové křoviny štěrkových náplavů1001
Močály0202
Bylinné porosty na březích potoků a řek10807
Kamenolom2304
Vrchoviště1706
Skalní stepi na vápencových podkladech0203
Slatiniště0101
Bažinné olšiny4307
Kamenité sutě716014
Břehy tekoucích vod2625031
Pískovcová skalní města52609
Štěrkové lavice1203
Skály subalpinského a alpinského pásma3002
Parky1001
Lesy1304
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1102
Urbánní biotopy6808
Xerotermní travinobylinná společenstva9407
Xerotermy na jiných podkladech0303
Smrkové monokultury1203
Ruderály4004
Rákosiny, orobincové porosty1102
Širokolisté vysokostébelné nivy1021019
Louky3408
Přechodová rašeliniště0101
Horské smrčiny2603
Ovocné sady1511017
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky1203
Pole4513014
Haldy a výsypky1104
Skály nižších a středních výšek1001
Lesní cesta0101
Suťové a roklinové lesy1303
Acidofilní bory0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les2113
Skupiny stromů, remízky < 1 ha11002
Lesní okraje0102
Rašeliniště a slatiniště1205
Polní úhory2401
Vlhké louky0303
Lužní lesy2002
Přirozené lesy2405
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1101
Kácené vrbové křoviny308012
Lesní paseky12702
Interiéry budov1001
Floristicky pestré křoviny0001
Polní biotopy0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Mezofilní louky2001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1102
Podmáčené smrčiny0101
Luční úhory0101
Jeskyně0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords