Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 10× 322× 25× 362×

Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833)

České jménopavučenka bradatá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy362 nálezů, 119 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S (NA, New Zealand
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed (Preference: Nízká)
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (362 použitých nálezů)
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past209133123198
Individuální sběr2371048
Žlutá miska1001
Prosev46011
Smyk1011011
Neurčeno2384289
Sklepávání0303
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (362 použitých nálezů)
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno3488124108
Výsadby listnáčů0001
Interiéry budov1102
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2001
Dubohabřiny12103
Suťové a roklinové lesy1404
Slaniska1001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny318013
Kukuřičná pole2101
Močály0202
Bylinné porosty břehů10807
Kamenolomy2304
Rašeliniště210012
Skalní stepi na vápenci0203
Luční ostřicové mokřady0101
Mokřadní olšiny4307
Kamenité suti nižších poloh716014
Břehy tekoucích vod2625031
Stinné skály nižších poloh626010
Štěrkové břehy řek1203
Skály a sutě v horách3002
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Lesy1304
Lužní lesy nížin3104
Ruderály108012
Xerotermní travinobylinná společenstva9407
Suché louky0303
Výsadby jehličnanů1203
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1102
Širokolisté horské nivy1021019
Louky3408
Horské smrčiny2603
Ovocné sady s luční vegetací1511017
alpínské trávníky2305
Ostatní pole4513014
Haldy a výsypky1104
Lesní cesta0101
Acidofilní bory0101
Suché křoviny2114
Lesní okraje0102
Úhory2502
Mokré louky0303
Přirozené lesy2405
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1101
Paseky12702
Polní biotopy0101
Suché doubravy0101
Mezofilní louky2001
Podmáčené smrčiny0101
Jeskyně0001
 SamciSamiceMláďataNálezy