Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Not endangered 13× 10× 261× 36× 320×

Drapetisca socialis (Sundevall, 1833)

Czech nameplachetnatka nákorní
Threat levelNot endangered
Records320 nálezů, 120 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2022 , Kryštof Rückl, Petr Beneš
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1300

Bibliography

 © Ondřej Machač
Příspěvek o životě a ekologii plachetnatky nákorní.

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (320 used records)
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr25681145
Smyk67110
Sklepávání1423515
Neurčeno80931892124
Nárazová past0424
Fotografie1101
Zemní past43922421101
Eklektor1616817
Prosev2103
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (320 used records)
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Rašeliniště6718
Vnější stěny budov0101
Lesy1514
Bylinné porosty břehů0101
Horské smrčiny3616
Mokré louky0102
Dubohabřiny3936
Lužní lesy nížin47411
Zahradnicky utvářené zahrady a parky7302
Neurčeno2448687
Bučiny nižších poloh5517
Suťové a roklinové lesy5239
Výsadby listnáčů61408
Vlhké doubravy0101
Lesní okraje2997
Výsadby jehličnanů2926633
Mokřadní vrbiny0101
Horské bučiny2418
Mokřadní olšiny6215
Stinné skály nižších poloh1633211
Rašelinné bory0112
Lesy vyšších poloh a strmých svahů11854569572
Suché křoviny0212
Močály0101
Reliktní bory na skalách0202
Břehy tekoucích vod3205
Skalní a suťové biotopy1702
Kamenité suti nižších poloh0112
Podmáčené smrčiny1001
Kamenolomy0101
Acidofilní bory0123
Lesní cesta0011
Paseky1101
Přirozené lesy0102
Suché louky1102
Suché doubravy1002
Jeskyně0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords