Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 11× 145× 36× 198×

Neriene montana (Clerck, 1757)

České jménoplachetnatka velká
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy198 nálezů, 110 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Shrub layer (Preference: Vysoká)
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Tree trunks
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (198 použitých nálezů)
Neriene montana (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr10351652
Fotografie1101
Zemní past1214727
Smyk36010
Nárazová past0002
Neurčeno1536367
Prosev48411
Eklektor4868
Sklepávání3141620
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (198 použitých nálezů)
Neriene montana (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0303
Suché louky0011
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0303
Lužní lesy nížin1317726
Neurčeno10281168
Dubohabřiny2103
Mokré louky2215
Suťové a roklinové lesy1112
Vlhké doubravy0101
Výsadby jehličnanů0103
Bylinné porosty břehů1145
Skalní a suťové biotopy0101
Výsadby listnáčů0202
Břehy tekoucích vod4558
Ruderály0606
Luční ostřicové mokřady0302
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3103
Mokřadní olšiny0604
Močály3503
Paseky0011
Kamenolomy1102
Suché doubravy1001
Pastviny0011
Lesní okraje0202
Lesy1124
Louky01112
Horské bučiny0011
Interiéry budov27211
Suché křoviny1848
Acidofilní bory1001
Ovocné sady s luční vegetací1807
Kamenité suti nižších poloh1001
Rašeliniště2302
Přirozené lesy0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Písčiny0001
Lesostepní doubravy1201
 SamciSamiceMláďataNálezy