Records by time  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Not endangered 12× 132× 51× 197×

Clubiona pallidula (Clerck, 1757)

Czech namezápředník keřový
Threat levelNot endangered
Records197 nálezů, 100 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2023 , Radek Šich, Kryštof Rückl
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude150-1000

Bibliography

 © Oto Zimmermann
Spiders are common inhabitants of tree hollows, as well as bird nesting boxes, especially in autumn and winter. Some species of spiders use bird nesting boxes for overwintering. We investigated spider assemblages in nesting boxes and how temperature influences the abundance of overwintering spiders in nesting boxes in lowland forest in the Czech Republic. The study was conducted in the European winters of 2015–2017. In total, 3511 spider specimens belonging to 16 identified species were collected from nesting boxes over three years in late autumn and winter. Almost all species were arboreal specialists. The dominant species were Clubiona pallidula, Anyphaena accentuata, Platnickina tincta, and  Steatoda bipunctata. Although the tree species had no effect on the abundance of overwintering spiders, the presence of nest material affected the abundance of spiders in the nesting boxes (preferred by Clubiona pallidula and Platnickina tincta). In general, spiders resettled nesting boxes during winter only sporadically, however Anyphaena accentuata reoccupied boxes continuously, and its activity was positively correlated with the outside temperature. Nesting boxes support insect-eaters all year around—birds during spring and summer and spiders during autumn and winter.

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (197 used records)
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr14335033
Smyk711116
Sklepávání915220
Zemní past2713242
Prosev3205
Žlutá miska4202
Nárazová past1407
Neurčeno4047170
Eklektor7302
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (197 used records)
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zahradnicky utvářené zahrady a parky101102
Výsadby jehličnanů2102
Bučiny nižších poloh1203
Lužní lesy nížin1765013
Neurčeno2436373
Okraje silnic0101
Mokřadní olšiny0404
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny4403
Dubohabřiny3607
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1203
Výsadby listnáčů2002
Vlhké doubravy1102
Jasanoolšové lemy vodotečí0101
Suťové a roklinové lesy1103
Suché doubravy6407
Mezofilní louky1001
Suché louky2103
Rašelinné bory0001
Horské smrčiny0202
Lesní okraje3504
Břehy tekoucích vod2204
Lesy58012
Kamenolomy1102
Ovocné sady s luční vegetací75211
Přirozené lesy0102
Haldy a výsypky0001
Bahnité břehy1102
Obhospodařované pozemky1001
Močály1202
Xerotermní travinobylinná společenstva3313
Písčiny1702
Rašeliniště1402
Louky2102
Ruderály3002
Mokré louky0201
Suché křoviny1002
Interiéry budov2305
Ostatní pole0101
Bylinné porosty břehů2001
alpínské trávníky1001
Úhory0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords