Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 199× 59× 270×

Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758)

České jménosnovačka pokoutní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy270 nálezů, 114 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Tree trunks
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1000

Literatura

 © Oto Zimmermann
Spiders are common inhabitants of tree hollows, as well as bird nesting boxes, especially in autumn and winter. Some species of spiders use bird nesting boxes for overwintering. We investigated spider assemblages in nesting boxes and how temperature influences the abundance of overwintering spiders in nesting boxes in lowland forest in the Czech Republic. The study was conducted in the European winters of 2015–2017. In total, 3511 spider specimens belonging to 16 identified species were collected from nesting boxes over three years in late autumn and winter. Almost all species were arboreal specialists. The dominant species were Clubiona pallidula, Anyphaena accentuata, Platnickina tincta, and  Steatoda bipunctata. Although the tree species had no effect on the abundance of overwintering spiders, the presence of nest material affected the abundance of spiders in the nesting boxes (preferred by Clubiona pallidula and Platnickina tincta). In general, spiders resettled nesting boxes during winter only sporadically, however Anyphaena accentuata reoccupied boxes continuously, and its activity was positively correlated with the outside temperature. Nesting boxes support insect-eaters all year around—birds during spring and summer and spiders during autumn and winter.

 © Ondřej Machač
Popularizační článek o pavoukovi roku 2018 - Steatoda bipunctata.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (270 použitých nálezů)
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování3525
Individuální sběr5615291141
Fotografie1112
Neurčeno2737983
Zemní past129114
Eklektor63712
Smyk161838
Prosev0012
Sklepávání0303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (270 použitých nálezů)
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vnější stěny budov1213819
Ruderály2117012
Lesostepní doubravy0101
Interiéry budov36855869
Horské smrčiny1203
Dubohabřiny0212
Lužní lesy nížin1230711
Neurčeno20351180
Výsadby listnáčů0223
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0011
Výsadby jehličnanů0213
Vřesoviště nižších poloh0101
Bučiny nižších poloh0202
Vlhké doubravy2302
Lesní okraje4217
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Rašelinné bory0101
Rašeliniště1001
Stinné skály nižších poloh0303
Kamenolomy0202
Ovocné sady s luční vegetací3498
Lesy4111022
Suché louky0101
Těžební jámy0101
Acidofilní bory0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0112
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4136
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1101
Paseky0202
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Mokré louky0021
 SamciSamiceMláďataNálezy