Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 3x 280x 77x 366x

Platnickina tincta (Walckenaer, 1802)

České jménosnovačka kropenatá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy366 nálezů, 135 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Tree trunks, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-700

Literatura

 © Oto Zimmermann
Spiders are common inhabitants of tree hollows, as well as bird nesting boxes, especially in autumn and winter. Some species of spiders use bird nesting boxes for overwintering. We investigated spider assemblages in nesting boxes and how temperature influences the abundance of overwintering spiders in nesting boxes in lowland forest in the Czech Republic. The study was conducted in the European winters of 2015–2017. In total, 3511 spider specimens belonging to 16 identified species were collected from nesting boxes over three years in late autumn and winter. Almost all species were arboreal specialists. The dominant species were Clubiona pallidula, Anyphaena accentuata, Platnickina tincta, and  Steatoda bipunctata. Although the tree species had no effect on the abundance of overwintering spiders, the presence of nest material affected the abundance of spiders in the nesting boxes (preferred by Clubiona pallidula and Platnickina tincta). In general, spiders resettled nesting boxes during winter only sporadically, however Anyphaena accentuata reoccupied boxes continuously, and its activity was positively correlated with the outside temperature. Nesting boxes support insect-eaters all year around—birds during spring and summer and spiders during autumn and winter.

 © Oto Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (366 použitých nálezů)
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk7431041
Neurčeno39906143
Individuální sběr7274245
Nárazová past87010
Sklepávání351562287
Zemní past313516
Prosev211111
Eklektor0111313
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (366 použitých nálezů)
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy nížin23225
Neurčeno377219141
Lesní okraje318715
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Mokré louky0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Dubohabřiny1104
Suché lesní lemy0101
Vřesoviště nižších poloh0101
Močály127313
Xerotermní travinobylinná společenstva2316
Bylinné porosty břehů0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1103
Výsadby jehličnanů1001
Suťové a roklinové lesy0001
Reliktní bory na skalách1001
Suťové lesy1001
Vlhké doubravy2601
Skalní stepi na jiných horninách0101
Xerotermy na jiných podkladech49212
Slatiniště123110
Pískovcová skalní města1402
Kulturní lesy0101
Luční úhory0202
Pastviny2303
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0313
Floristicky pestré křoviny0102
Kamenité sutě0404
Přechodová rašeliniště0605
Reliktní bory na skalních podkladech4211113
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0717
Písečné přesypy3507
Porosty vysokých ostřic1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Bažinné olšiny1102
Ovocné sady75110
Lužní lesy313613
Smrkové monokultury325516
Břehy tekoucích vod0101
Vlhké louky1304
Louky0011
Lesy121010
Skály nižších a středních výšek1001
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Kultury listnáčů92515
Podmáčené smrčiny0701
Kamenolom1001
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod0201
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy3003
Mezofilní louky1102
Polní meze0202
Křoviny a skupiny stromů mimo les0011
Rákosiny, orobincové porosty02003
Rašeliniště a slatiniště0302
Urbánní biotopy1102
Přirozené lesy0402
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0201
Interiéry budov0202
Lesní cesta0101
Suťové a roklinové lesy0561
Borové monokultury0303
Trnkové křoviny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy