Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Not endangered 6x 3x 259x 48x 316x

Platnickina tincta (Walckenaer, 1802)

Czech namesnovačka kropenatá
Threat levelNot endangered
Records316 nálezů, 120 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, Kryštof Rückl, Václav Kroc
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumShrub layer, Tree trunks, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-700

Bibliography

© Oto Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině.© Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (205 used records)
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr6302045
Sklepávání371662296
Zemní past2507
Smyk7371433
Nárazová past5005
Eklektor0111313
Prosev0415
?0201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (203 used records)
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
výsadby jehličnanů426520
městské parky1102
reliktní bory na skalách5211114
dubohabřiny1718
skalní stepi na jiných horninách0101
travnaté stepi49212
luční ostřicové mokřady123110
osluněné skály nižších poloh2403
Xerotermní travinobylinná společenstva2305
Lesní okraje217714
horská vřesoviště0313
úhory0202
pastviny2303
suché křoviny0214
kamenité suti nižších poloh0404
rašeliniště0907
písčiny3507
ostřicové porosty stojatých vod1001
bylinné porosty břehů0101
bažinné olšiny1102
ovocné sady bez bylinné vegetace7419
údolní jasanoolšové luhy313613
Břehy tekoucích vod0101
mokré louky1304
Močály126312
Louky0011
Lesy121010
A1211000101
lužní lesy nížin0101
Kultury listnáčů92515
podmáčené smrčiny0902
kamenolomy1001
lesostepní doubravy3003
bahnité břehy0201
mezofilní louky1304
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod02003
ruderály1102
Přirozené lesy0402
interiéry budov0202
Lesní cesta0101
suťové a roklinové lesy0561
21211100301
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020