Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 227× 52× 287×

Neon reticulatus (Blackwall, 1853)

České jménoskákavka mechová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy287 nálezů, 126 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (287 použitých nálezů)
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev22723884
Zemní past3845681
Vysavač1001
Individuální sběr1928439
Neurčeno29571161
Smyk310011
Sklepávání0302
Eklektor3528
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (287 použitých nálezů)
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Bučiny nižších poloh312211
Neurčeno3059779
Ruderály1001
Lesy1425730
Suťové a roklinové lesy2579
Rašeliniště11361229
Skály a sutě v horách0021
Reliktní bory na skalách0626
Vlhké lesní lemy1022
Suché křoviny0101
Vlhké doubravy0101
Výsadby listnáčů0101
Travnaté stepi2001
Horské smrčiny0101
Horské bučiny0605
Suché doubravy2649
Stinné skály nižších poloh813015
Močály0322
Bylinné porosty břehů0202
Kamenolomy1202
Mokřadní olšiny1203
Rašelinné bory1102
Výsadby jehličnanů1017325
Mokré louky2203
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Lesní okraje75813
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2326
Lužní lesy nížin2103
Bahnité břehy1001
Haldy a výsypky0001
Porosty borůvek0102
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0011
Louky a pastviny1001
Kamenité suti nižších poloh6409
Slaniska3001
Lesostepní doubravy2002
Acidofilní bory1202
Paseky0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
 SamciSamiceMláďataNálezy